259/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 mars 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer (1398/2010) 2 § 8 punkten samt 4 § 9, 10 och 13 punkten, samt

fogas till 2 § nya 13 a och 13 b punkter som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i denna förordning, är


8) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för sådan effektreserv som avses i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),


13 a) beslut i ett ärende som gäller godkännande av ett kraftverk för ett stödsystem enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor,

13 b) beslut om utbetalning av stöd till produktion av el som produceras från förnybara energikällor,


4 §
Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökanden ut avgifter enligt följande:


9) beslut i ett ärende som gäller fastställande av driftsregler för effektreserven,

a) beslut om fastställande av de regler som avses i 14 § 1 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ett ärende som gäller fastställande av grunderna för de avgifter som insamlas för att finansiera effektreserven,

a) beslut om fastställande av grunderna för avgifter enligt 14 § 2 punkten i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i underpunkt a 5 000 euro,


13) beslut i ärenden som gäller stöd till produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om förhandsbesked enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 1 400 euro,

b) beslut om godkännande av ett vindkraftverk för systemet med produktionsstöd 2 100 euro,

c) beslut om godkännande av ett biogasverk som använder ett bränsle för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 2 100 euro,

d) beslut om godkännande av ett biogasverk som använder flera bränslen för systemet med produktionsstöd, om ingen värmepremie söks för kraftverket 3 500 euro,

e) beslut om godkännande av ett biogasverk för systemet med produktionsstöd, om en värmepremie söks för kraftverket 4 200 euro,

f) beslut om godkännande av ett skogsfliskraftverk som avses i 5 § 7 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 3 500 euro,

g) beslut om godkännande av ett trädbränslekraftverk som avses i 5 § 9 punkten i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för systemet med produktionsstöd 4 200 euro,

h) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett vindkraftverk 1 050 euro,

i) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt c 1 050 euro,

j) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt d 1 750 euro,

k) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett biogaskraftverk som avses i underpunkt e 2 100 euro,

l) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett skogsfliskraftverk 1 750 euro,

m) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av ett trädbränslekraftverk 2 100 euro,

n) beslut om utbetalning av produktionsstöd 170 euro.


Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2011 och gäller till utgången av år 2011.

  Helsingfors den 24 mars 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.