246/2011

Given i Helsingfors den 10 mars 2011

Statsrådets förordning om lotsning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lotsningslagen (940/2003):

1 §
Förordningens syfte

Genom denna förordning utfärdas de i lotsningslagen (940/2003) avsedda närmare bestämmelser om anordnande av lotsning för att främja säkerheten i fartygstrafiken och förebygga miljöolägenheter som trafiken kan orsaka.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

2) MARPOL 73/78-konventionen protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar,

3) IGC-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk,

4) kondenserad gas ämnen som nämns i IGC-kodens 19 kap. eller därmed jämförbara gaser som transporteras i kondenserad form,

5) skadliga flytande ämnen ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL 73/78-konventionen hör till klasserna X, Y eller Z,

6) olja mineralolja i alla dess former inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter,

7) farligt gods i fast form i bulk farligt gods i fast form i bulk sådant det definieras i kap. VII del A-1 regel 7 i bilagan till SOLAS-konventionen,

8) INF-gods sjötransport av förpackat bestrålat kärnbränsle, plutonium och visst radioaktivt avfall sådana de definieras i kap. VII del D regel 14 i bilagan till SOLAS-konventionen,

9) glest trafikerad farled allmän farled där lots ska anlitas och där lotsning förekommer färre än tio gånger om året,

10) lotsplats ett i sjökortet utprickat ställe i vars närhet lotsen ska embarkera eller debarkera fartyget, om väderleks- eller isförhållandena inte kräver något annat,   

11) simulator en av Trafiksäkerhetsverket godkänd fartygssimulator,

12) simulatorträning av Trafiksäkerhetsverket godkänd träning i fartygshantering, lokalkännedom och brygghantering som genomförs med hjälp av simulator under ledning av en utbildare som godkänts av Trafiksäkerhetsverket.

3 §
Närmare bestämmelser om skyldigheten att anlita lots

Skyldighet att anlita lots enligt 5 § 1 mom. i lotsningslagen har fartyg, fartygs- och bogserkombinationer som

1) transporterar olja, kondenserad gas, skadliga flytande ämnen eller farligt gods i fast form i bulk,

2) transporterar INF-gods, eller

3) har en största längd av mer än 70 meter eller en största bredd av mer än 14 meter eller ett största tillåtet sommardjupgående vid förande av last i saltvatten över 4,5 meter, då fartyget trafikerar finskt territorialvatten, och en största längd av mer än 25 meter, då fartyget trafikerar Saimens vattenområde eller Saima kanal.

4 §
Beviljande av styrsedel för lots

Villkor för beviljande av styrsedel för lots är att sökanden

1) med olika typer av fartyg i den farled som antecknas i styrsedeln har företagit

a) minst 25 färder i farledens bägge riktningar, eller

b) minst fem färder i farledens bägge riktningar, om han eller hon redan har en styrsedel för någon annan farled,

2) har godkänts i en av Trafiksäkerhetsverket anordnad examen, där han eller hon har gett prov på

a) färdighet i att hantera fartyget,

b) lokalkännedom,

c) färdighet i brygghantering och

d) förtrogenhet med bestämmelserna och föreskrifterna om lotsning, fartygstrafikservice, isbrytning och sjöräddning samt hamninstruktionerna, och

3) har utfört en provlotsning i farledens bägge riktningar för en av Trafiksäkerhetsverket godkänd person varvid han eller hon har visat sig ha de kunskaper och färdigheter som avses i punkt 2.

I examen konstateras sökandens färdighet i att hantera fartyget, lokalkännedom och färdighet i brygghantering i ett simulatorprov som även inbegriper krävande trafiksituationer och störningar i systemen för säkert framförande av fartyget.

En del av övningsfärderna i glest trafikerade farleder kan ersättas med simulatorträning.

Ett vidimerat intyg över övningsfärderna och simulatorträningen ska visas upp.

Övningsfärderna ska utföras och examen avläggas under de 12 månader som omedelbart föregår provlotsningen.

5 §
Anteckningar i styrsedel för lots

I styrsedeln för lots antecknas de farleder i vilka sökanden har rätt att lotsa och styrsedelns giltighetstid.

6 §
Förnyande av styrsedel för lots

Ett villkor för förnyande av styrsedeln för lots är att lotsen visar upp ett intyg över utförda lots- eller övningsfärder eller genomgången simulatorträning som bevis för att han eller hon har bevarat sin kännedom om de farleder som nämns i styrsedeln. Varje år ska minst två lots- eller övningsfärder företas i farledens bägge riktningar.

Lotsen ska för att visa att han eller hon har bevarat sin farledskännedom med fem års intervall avlägga:

1) ett simulatorprov för att visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkterna a—c och förmår handla rätt i krävande trafiksituationer och i situationer där störningar uppstått i systemen för säkert framförande av fartyget, och

2) ett skriftligt prov för att visa att han eller hon är förtrogen med de bestämmelser, föreskrifter och instruktioner som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt d.  

Om lotsen inte har utfört de lots- eller övningsfärder eller genomgått den simulatorträning som krävs i den farled som antecknats i styrsedeln, ska han eller hon utföra en provlotsning i farleden för att förnya styrsedeln.

7 §
Beviljande av linjelotsbrev

Ett villkor för beviljande av linjelotsbrev är att sökanden

1) enligt ett tillförlitligt, på skeppsdagboken baserat intyg har deltagit i navigeringen i egenskap av befälhavare eller styrman på det fartyg som ansökan gäller eller på ett motsvarande fartyg som i fråga om storlek, tekniska arrangemang och säkerhetsorganisationssystem inte i väsentlig grad avviker från det fartyg som avses i ansökan, enligt följande:

a) under minst tio färder i farledens bägge riktningar under de närmast föregående 12 månaderna, när ansökan gäller linjelotsbrev för lastfartyg, eller under minst tio färder i en riktning under de föregående 12 månaderna, när sökanden ansöker om linjelotsbrev för denna riktning,

b) under minst 30 färder i farledens bägge riktningar under de närmast föregående 12 månaderna, när ansökan gäller linjelotsbrev för passagerarfartyg,

2) har blivit godkänd i en av Trafiksäkerhetsverket anordnad examen, där han eller hon har konstaterats ha de kunskaper och färdigheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten om beviljande av styrsedel för lots; om sökanden redan med något annat fartyg har avlagt en linjelotsexamen för farleden behöver han eller hon inte avlägga examen på nytt, och

3) har utfört en provlotsning för en av Trafiksäkerhetsverket godkänd person varvid han eller hon har visat sig ha de kunskaper och färdigheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten.

I examen konstateras sökandens färdighet i att hantera fartyget, lokalkännedom och färdighet i brygghantering i ett simulatorprov som även inbegriper krävande trafiksituationer och störningar i systemen för säkert framförande av fartyget.

Hälften av övningsfärderna kan ersättas med simulatorträning. 

Ett vidimerat intyg över övningsfärderna och simulatorträningen ska visas upp.

Övningsfärderna ska genomföras och examen avläggas under de 12 månader som omedelbart föregår provlotsningen. 

Linjelotsbrev kan på ansökan beviljas för ett fartyg som i fråga om storlek, tekniska arrangemang och säkerhetsorganisationssystem inte i väsentlig grad avviker från det fartyg för vilket linjelotsbrevet beviljas eller redan beviljats.

8 §
Beaktande av giltigt linjelotsbrev

Om den som ansöker om linjelotsbrev för passagerarfartyg har ett giltigt linjelotsbrev för ett annat fartyg för den farled som ansökan gäller är det för erhållande av linjelotsbrev för passagerarfartyg tillräckligt om sökanden företar 20 övningsfärder i stället för de 30 färder som krävs i 7 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b.

Av de tio övningsresor med lastfartyg och de 30 övningsresor med passagerarfartyg som krävs i 7 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a och b kan två tredjedelar ersättas med simulatorträning, om sökanden har ett giltigt linjelotsbrev för ett annat fartyg i den farled som ansökan gäller.

9 §
Anteckningar i linjelotsbrev

I linjelotsbrevet antecknas de fartyg och farleder som linjelotsbrevet gäller samt linjelotsbrevets giltighetstid.

10 §
Förnyande av linjelotsbrev

Ett villkor för förnyande av linjelotsbrev är att sökanden kan påvisa att han eller hon har bevarat sin farledskännedom genom att visa upp ett intyg över att han eller hon har deltagit i navigeringen av fartyget i den farled som ansökan gäller eller ett intyg över genomgången simulatorträning.  Ingen ny provlotsning krävs, om sökanden årligen under minst två färder i farledens bägge riktningar deltagit i navigeringen av det fartyg som ansökan gäller eller motsvarande fartyg.

Linjelotsen ska för att visa att han eller hon har bevarat sin farledskännedom med fem års intervall avlägga:

1) ett simulatorprov för att visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkterna a—c och förmår handla rätt i krävande trafiksituationer och i situationer där störningar uppstått i systemen för säkert framförande av fartyget, och

2) ett skriftligt prov för att visa att han eller hon är förtrogen med de bestämmelser, föreskrifter och instruktioner som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten underpunkt d.  

11 §
Beviljande av dispens

Ett villkor för beviljande av dispens är att fartygets befälhavare eller styrman har minst 12 månaders erfarenhet av trafik i det vattenområde som nämns i ansökan under de fem år som omedelbart föregått inlämnandet av ansökan, av vilken tid minst sex månader är från det fartyg som ansökan gäller eller motsvarande fartyg. Erfarenheten ska ha erhållits i egenskap av befälhavare eller styrman.

Av en befälhavare eller styrman som ansöker om dispens för Saima kanal krävs, utöver det som nämns i 1 mom., 15 övningsfärder i kanalens bägge riktningar.

Av befälhavare eller styrman på isbrytare krävs till skillnad från vad som föreskrivs i 1 mom. minst sex månaders erfarenhet av isbrytartjänst i det vattenområde som nämns i ansökan under de fem år som omedelbart föregått ansökan, av vilken tid minst hälften är från det fartyg som ansökan gäller eller motsvarande fartyg. Erfarenheten ska ha erhållits i egenskap av befälhavare eller styrman.

Av den i 1 och 3 mom. avsedda erfarenheten och de i 2 mom. avsedda övningsfärderna som utgör villkor för beviljande av dispens kan en tredjedel ersättas med simulatorträning.

För att erhålla dispens ska befälhavaren eller styrmannen bli godkänd i en av Trafiksäkerhetsverket anordnad examen i vilken han eller hon ger prov på

a) färdighet att hantera fartyget,

b) lokalkännedom,

c) färdighet i brygghantering, och

d) förtrogenhet med bestämmelserna och föreskrifterna om lotsning, fartygstrafikservice, isbrytning och sjöräddning samt hamninstruktionerna.

I examen konstateras sökandens färdighet i att hantera fartyget, lokalkännedom och färdighet i brygghantering i ett simulatorprov som även inbegriper krävande trafiksituationer och störningar i systemen för säkert framförande av fartyget.

Dispens beviljas på ansökan antingen för en eller flera av de farleder som nämns i 5 § 1 mom. i lotsningslagen.

I beslutet om dispens antecknas det fartyg och de farleder som dispensen gäller, namnet på den befälhavare eller styrman som fått dispens, villkoren för dispensen och beslutets giltighetstid.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om lotsning (982/2003).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 10 mars 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.