241/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (233/2010) 9 § 2 mom., 13 och 14 § som följer:

9 §
Överlåtelse av gårdsstödsrättigheter

Den som tar emot gårdsstödsrättigheter ska meddela vem som ska registreras som innehavare av gårdsstödsrättigheterna i det stödrättighetsregister som avses i artikel 18 i förordningen om gårdsstöd. Vid anmälan om överlåtelse av arrenderade gårdsstödsrättigheter ska ett skriftligt arrendeavtal eller en skriftlig utredning om innehållet i ett muntligt arrendeavtal bifogas eller besittningsrätten till den stödberättigande arealen verifieras på något annat motsvarande sätt.


13 §
Överlåtelse av besittningen av ett jordbruksföretag i sin helhet

Då besittningen av ett jordbruksföretag överlåts i sin helhet i enlighet med artikel 82 i kommissionens förordning I ska överlåtelsen ske senast den 31 augusti stödåret i fråga. Överlåtelsen av besittningen ska senast den 13 september stödåret i fråga anmälas till den behöriga myndighet som avses i 3 §.

14 §
Anmälningar i anslutning till gårdsstöd

Jordbrukaren ska till den behöriga myndighet som avses i 3 § på begäran lämna det avtal om besittningsöverlåtelse som gäller stödberättigande jordbruksmark samt följande skriftliga anmälningar:

1) en anmälan om innehållet i ett muntligt avtal om besittningsöverlåtelse,

2) en anmälan om återkallelse av stödansökningar, så som förutsätts i artikel 25 i kommissionens förordning I,

3) en anmälan om att stödvillkoren inte uppfylls, så som förutsätts i artikel 73 i kommissionens förordning I.


Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009; (32009R1120); EUT nr L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 17 mars 2011

Minister
Paula Lehtomäki

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.