230/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av 1 § i lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lotterilagen (1047/2001), sådan paragrafen lyder i lag 661/2010, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

Denna lag gäller inte utlovande av slumpartade förmåner vid marknadsföring, om det för erhållande av förmånen inte krävs någon annan motprestation än köp av en nyttighet eller anbud om köp.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010
EkUB 39/2010
RSv 289/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (308L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.