228/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 1 § 2 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 753/2010, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Direktiv och artiklar i direktiven som avses i 1 mom. är


8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte,Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010
EkUB 39/2010
RSv 289/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (308L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.