223/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av 83 d och 135 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 d § 1 och 6 mom. samt 135 § 5 mom., sådana de lyder, 83 d § 1 och 6 mom. i lag 1123/2006 samt 135 § 5 mom. i lag 420/2003, som följer:

83 d §

Pensionskassan ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. Pensionskassan kan dessutom från en avdelning som beviljar tilläggsförmåner överföra övertäckning enligt 8 a § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom försäkringspremier så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf. Pensionskassan kan dessutom upplösa tilläggsförsäkringsansvar som en återbetalning av den överskjutande delen av verksamhetskapitalet så som anges i 83 a § 3 mom.


Om verksamhetskapitalet för andra året i följd  överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, ska tilläggsförsäkringsansvaret från och med det året upplösas för nedsättning av försäkringspremierna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionskassans verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionskassan organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

135 §

Ansvaret överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i avtalet om ansvarsöverföring efter det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Den överföringstidpunkt som anges i avtalet ska infalla senast sex månader efter det att överlåtelseavtalet ingicks.Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010
ShUB 50/2010
RSv 299/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.