222/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 6 § 3 mom., 48 c § 1 och 6 mom. samt 102 § 7 mom., sådana de lyder, 6 § 3 mom. i lag 251/2002, 48 c § 1 och 6 mom. i lag 1122/2006 samt 102 § 7 mom. i lag 421/2003, som följer:

6 §

Om en A- eller B-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 eller 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas varaktigt överstiga beloppet av ifrågavarande avdelnings pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna (övertäckning) överföras till täckning för en annan avdelnings pensionsansvar. En överföring av tillgångar från en B-avdelning förutsätter dock Finansinspektionens samtycke. Till följd av överföringen får ansvarsunderskott inte kvarstå i den avdelning varifrån tillgångar överförs. När tillgångar överförs från en B-avdelning förutsätts det dock att verksamhetskapitalet i enlighet med 48 c § 2 mom. efter överföringen uppgår till minst solvensgränsens dubbla belopp.


48 c §

Pensionsstiftelsen ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tillläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Pensionsstiftelsen kan dessutom från en A-avdelning överföra övertäckning enligt 6 § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom understödsavgifter så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf. Pensionsstiftelsen kan upplösa tilläggsförsäkringsansvar också som en återbetalning av den överskjutande delen av verksamhetskapitalet så som anges i 45 § 4 mom.


Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, ska tilläggsförsäkringsansvaret från och med det året upplösas för sänkning av understödsavgifterna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionsstiftelsens verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionsstiftelsen organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

102 §

Försäkringsverksamheten överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet efter det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Den överföringstidpunkt som anges i överlåtelseavtalet ska infalla senast sex månader efter det att överlåtelseavtalet ingicks.Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010
ShUB 50/2010
RSv 299/2010

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.