218/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 7 § 2 mom., 15 § och bilaga 1, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 907/2010, som följer:

7 §
Minsta kontrollfrekvens

Identifiering och registrering av djur ska kontrolleras varje kalenderår på minst tre procent av de svingårdar som har ansökt om stöd. Bestämmelser om motsvarande kontroll på nötkreatursgårdar finns i artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 1034/2010 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2003 vad gäller kontroller rörande kraven på identifiering och registrering av nötkreatur samt om kontroll på får- och getgårdar i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 1505/2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras för identifiering och registrering av får och getter.

15 §
Växtskyddsmedel

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om växtskyddsmedel följs ska det kontrolleras att bestämmelserna om förpackningspåskrifter i 6 § och bestämmelserna om de allmänna kraven på användningen i 16 § i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) iakttas vid användningen och förvaringen av växtskyddsmedlen samt att det på gården inte används sådana preparat som inte har godkänts som växtskyddsmedel i enlighet med 5 § i den lagen.Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2011. Förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

  Helsingfors den 10 mars 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV NÖTKREATUR, SVIN, VÄRPHÖNS, FÅR OCH GETTER

Nötkreatur

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid nötkreaturshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010):

a) egenskaper hos golvet i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 mom.)

c) mat- och vattenbehållare (6 § 3 och 4 mom.)

d) förvaringsutrymme för kalvar (7 §)och uppbindning av kalvar (12 § 3 mom.)

e) utrymmeskrav för stallar med bås (8 §)

f) utrymmeskrav för lösdriftsstallar (9 § 2 mom.)

g) utfodring och vattning (13 § 1 och 2 mom.)

Svin

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002):

a) svins sociala samspel i förvaringsutrymmet (punkt 1.1.3)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.3.1)

c) ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.3.2)

d) grisningsboxar och grisningshäckar (punkt 1.6.1 och 1.6.2)

e) gemensambox för suggor och gyltor (punkt 1.7.)

f) galtboxar (punkt 1.8.)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till nämnda förordning:

a) material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (punkt 2.1.3)

b) utfodring av svin (punkt 2.2.1)

c) utfodring av svin i grupp (punkt 2.2.3)

d) dricksvattnets mängd och renhet (punkt 2.2.6)

Värphöns

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hönshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010):

a) egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (3 § 4 mom. första och andra meningen)

b) förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

c) ventilation vid störningar i ett maskinellt ventilationssystem (4 § 2 mom.)

d) tillräcklig mängd foder och dricksvatten (9 § 2 mom. första meningen)

e) belysningsrytmen i hönseriet (4 § 3 mom. tredje meningen)

f) måtten på oinredda burar (10 § 1-3 mom.)

g) måtten på inredda burar (11 § 1-3 mom. och 5 mom.)

h) måtten på golvhönserier (12 §)

i) särskilda krav i golvhönserier med minst 350 höns (13 §)

Får

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid fårskötsel som anges i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010):

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § första meningen)

b) vattning och utfodring (12 §)

c) utrymmeskrav (4 § 1 och 2 mom.)

d) uppbindning av får (11 §)

Getter

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid gethållning som anges i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010):

a) förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § 1 mom.)

b) vattning och utfodring (11 § 1 och 2 mom. samt 4 och 5 mom.)

c) utrymmeskrav (4 § 1 mom.)

d) uppbindning av getter (10 § första meningen)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.