212/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007) 1, 2, 5 och 9 §, 10 § 1 mom., 11, 15 och 16 §,

av dem 1 § sådan den lyder i förordningarna 358/2009, 1842/2009 och 418/2010, 2, 11 och 15 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 418/2010, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1842/2009 och 418/2010 och 16 § sådan den lyder i förordning 1842/2009, samt

fogas till förordningen en ny 15 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen och som avses i artiklarna 68.1 a ii, 68.1 b, 101 och 102 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

2) djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor, bidrag per tacka och tilläggsbidrag per tacka samt kvalitetsbidrag för slaktlamm,

3) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

4) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

5) nötkreatursregistret ett sådant register som avses i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

6) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

7) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur nötkreatursregistret och som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen,

8) stöduppgiftslagen lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992),

9) får- och getregistret ett sådant register som avses i artikel 3.1 d i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur.

5 §
Kontroller på plats

I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska unionens direktstöd. I artikel 41.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller av tackor under djurhållningsperioden.

I artikel 43.1 a i tillämpningsförordningen föreskrivs om det minimiantal kontroller på plats som ska genomföras i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller i ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri när det gäller kvalitetsbidrag för slaktlamm.

Gårdarna väljs ut för kontroller på plats genom stickprov som görs centraliserat vid Landsbygdsverket och genom stickprov som närings-, trafik- och miljöcentralerna gör. Bestämmelser om utförande av stickprov finns i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför kontroller på plats. Den som utför kontroller ska ha ett övervakningspass med en fullmakt av Landsbygdsverket eller jord- och skogsbruksministeriet eller en av närings-, trafik- och miljöcentralen utfärdad handling som styrker rätten att utföra kontroller. Övervakningspasset eller handlingen ska på begäran visas för stödtagaren eller dennes representant innan kontrollen inleds.

9 §
Öronmärkning av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har öronmärkts i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. I artikel 63.4 a i tillämpningsförordningen föreskrivs om nötkreatur som ska godkännas vid en kontroll.

10 §
Registrering av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har registrerats i nötkreatursregistret i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen.


11 §
Nötkreatursförteckning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget har en nötkreatursförteckning i enlighet med 10 § i registreringsförordningen, och att de nötkreatur som finns på jordbruksföretaget har antecknats i nötkreatursförteckningen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. Antalet nötkreatur i nötkreatursförteckningen ska motsvara det antal djur som finns på jordbruksföretaget.

Om de uppgifter om ras eller användningsändamål som förutsätts i stödvillkoren saknas eller är felaktiga i nötkreatursförteckningen, kan uppgifterna i nötkreatursförteckningen godkännas förutsatt att anteckningen om ras eller användningsändamål korrigeras i samband med övervakningen. Den som ansöker om bidrag ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning.

15 §
Registrering som djurhållare samt märkning och registrering av tackor och lamm

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget är registrerat i fråga om nötkreatur i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och 4 § i registreringsförordningen och i fråga om får i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, lagen om ett system för identifiering av djur och 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Om det vid övervakningen upptäcks brister, betalas inte stöd innan jordbruksföretaget har registrerats i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och lammen är märkta i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, lagen om ett system för identifiering av djur och 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen ska det kontrolleras att djuren registrerats i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och 13 § i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen ska det också kontrolleras att jordbrukaren följer stödvillkoren och för en uppdaterad djurförteckning som uppfyller stödvillkoren och som det föreskrivs om i lagen om ett system för identifiering av djur och i 10 § i förordningen om registrering av får och getter. Djuret ska inte godkännas vid övervakningen om det inte har märkts och registrerats i enlighet med stödvillkoren eller om djurets uppgifter saknas i gårdens djurförteckning eller om de andra villkoren för beviljande av stödet inte uppfylls.

15 a §
Kvalitetsbidrag för slaktlamm

Vid slakt av slaktlamm i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri ska det kontrolleras att villkoren för stödberättigande uppfylls genom att handlingar granskas samt genom att uppgifterna i handlingar jämförs med uppgifterna i får- och getregistret. I slakterier ska dessutom på dagen för kontrollen genomföras en kontroll av slaktförfarandena, på basis av stickprov. Djuret godkänns inte om villkoren för stödberättigande inte uppfylls.

16 §
Påföljder

I fråga om påföljder på grund av oegentligheter i samband med djurbidrag föreskrivs i artiklarna 63―68 i tillämpningsförordningen.

Påföljderna i fråga om potentiellt stödberättigande djur enligt artikel 2.20 i tillämpningsförordningen fastställs med stöd av artikel 16.3 andra stycket och artikel 65.3 andra stycket i tillämpningsförordningen i enlighet med artikel 65 i tillämpningsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.