201/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

Lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Särskild bestämmelse om spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften

Om jord- och skogsbruksministeriet inte med stöd av 6 § bestämmer att åtgärder ska vidtas, får ministeriet trots 20 § i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) genom sitt beslut ge markägare rätt att på egen bekostnad utföra sådan bekämpning genom spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften som godkänts av ministeriet.

I denna lag avses med biologiska växtskyddsmedel sådana preparat framställda av naturligt förekommande organismer som används för behandling av växter eller växtbestånd för bekämpning av växtsjukdomar, skadedjur eller ogräs eller för tillväxtreglering.

En förutsättning för ett beslut som avses i 1 mom. är att

1) det finns risk för betydande tillväxtförluster eller andra betydande ekonomiska förluster om bekämpningsåtgärder inte vidtas,

2) markägaren eller markägarna förbinder sig att svara för kostnaderna för genomförandet av bekämpningsåtgärder,

3) åtgärderna i övrigt är förenliga med lagstiftningen om vård och användning av skog, samt om växtskyddsmedel och spridningen av dem från luften, och

4) insekt- eller svampskador inte skäligen kan bekämpas effektivt på annat sätt.

Jord- och skogsbruksministeriet fattar det beslut som avses i 1 mom. på framställning av en skogscentral. Skogscentralen gör sin framställning på basis av markägares ansökan.

Närmare bestämmelser om innehållet i en skogcentrals framställning och markägares ansökan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

RP 259/2010
JsUB 27/2010
RSv 306/2010

  Helsingfors den 4 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.