193/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2011

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 4 § 2 mom., 10 § 1 mom., 25 § 1 och 3 mom., 27 § 2 mom. och 28 § 1 mom.,

av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 5/2009, 10 § 1 mom. och 28 § 1 mom. sådana de lyder i lag 266/2003, 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 925/2001 och 25 § 3 mom. sådant det lyder i lag 421/2001, och

fogas till lagen en ny 27 b § som följer:

4 §

Om ett registrerat ombud enligt 39 § importerar eller tillverkar fordon, ansvarar ombudet för bilskatten i stället för en skattskyldig som avses i 1 mom. Ombudet ansvarar också för bilskatten för ett sådant fordon som ombudet förvärvat obeskattat av någon annan än ett registrerat ombud. Skatteansvaret kan dock överföras med iakttagande av 3 mom., varvid mottagaren ansvarar för skatten. På mottagaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldig.


10 §

Ett fordon anses vara begagnat om det har varit registrerat eller i användning.


25 §

Om en person som flyttar till Finland för med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten för detta fordon med högst 13 450 euro, om

1) den inflyttande omedelbart före inflyttningen har vistats utomlands under minst ett år utan avbrott,

2) fordonet under minst sex månader omedelbart före inflyttningen har varit i den inflyttandes eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk,

3) i sådana fall där den inflyttande tidigare med nedsatt skatt eller skattefritt har fört in ett fordon, den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden har gått ut före inflyttningen till Finland, och

4) fordonet införs till Finland inom tolv månader efter inflyttningen eller högst tre månader före den och anmäls för beskattning inom arton månader efter inflyttningen.


Skattenedsättning enligt 1 mom. beviljas också en person som före inflyttningen har vistats tillfälligt i Finland, om den inflyttande visar att villkoren i 1 mom. 1—3 punkten var uppfyllda omedelbart innan han eller hon anlände till Finland för den tillfälliga vistelsen. Fordonet ska då anmälas för beskattning inom arton månader efter det att den tillfälliga vistelsen började.

27 §

Till en inflyttandes familj som avses i 1 mom. hör maken och makarnas ogifta barn som bor med den inflyttande i gemensamt hushåll. Härvid jämställs med make en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever med den inflyttande i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.


27 b §

Den nedsättning av bilskatten som avses i 25 § beviljas även då följande villkor uppfylls:

1) den inflyttande har före inflyttningen till Finland vistats någon annanstans än i Finland så som avses i 25 §, och av denna tid minst sex månader direkt före inflyttningen på ett område eller i en stat där fordonet inte kunnat användas eller förvaras för att säkerhetssituationen varit väsentligt försvagad på grund av terrorism, krigstillstånd eller andra med dessa jämförbara orsaker,

2) fordonet har varit i den inflyttandes ägo under minst sex månader före inflyttningen till Finland,

3) fordonet förvaras i Finland den tid som nämns i 2 punkten,

4) fordonet har inte före inflyttningen till Finland registrerats i Finland och det har heller inte under den tid som nämns i 2 punkten varit registrerat någon annanstans, och

5) när den i 2 punkten avsedda tiden då fordonet kommit i den inflyttandes ägo börjat har det till tullen gjorts en anmälan om fordonet, varav framgår fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om anskaffningen av fordonet, vistelsen på det i 1 punkten avsedda området och den planerade förvaringen av fordonet. Tullstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan.

Det fordon som avses i denna paragraf får inte användas i Finland eller någon annanstans före inflyttningen och inte överlåtas för att användas av någon annan.

Tidsfristen för överlåtelse av fordonet räknas från tidpunkten då den vistelse som avses i 1 mom. 1 punkten inleds eller från tidpunkten då den anmälan som avses i 5 punkten gjorts. Om tidpunkterna avviker från varandra räknas tidsfristen från den senare av dessa.

Om inte något annat föreskrivs i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 25—27 och 27 a § på den beskattning av fordonet som avses i denna paragraf. Denna paragraf tillämpas inte på fordon som är i användning någon annanstans än i Finland.

28 §

För en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) och som fordonets ägare i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med högst 9 600 euro. Nedsättningen är högst 12 000 euro, om taxin är tillgänglighetsanpassad eller om den är utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter och har minst sju säten utöver förarsätet. Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011. Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller på ikraftträdandedagen eller därefter.

RP 290/2010
FiUB 59/2010
RSv 330/2010

Helsingfors den 4 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.