173/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 2 § 9 punkten, 8 § 1 mom., 9 § 2 och 3 mom., 10 och 12 §, 13 § 3 mom. samt 17, 19 och 20 §, och

fogas till 2 § en ny 10 punkt och till 7 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) räddningsmyndighet räddningsmyndigheten inom det lokala räddningsväsende som avses i räddningslagen,

10) landbaserad personal, personer som arbetar på land och vars arbetsuppgifter omfattar uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg; till dessa uppgifter hör att klassificera farliga ämnen, identifiera officiella benämningar på farliga ämnen, förpacka farliga ämnen, förse förpackningar som innehåller farliga ämnen med märkningar och varningsetiketter, lasta eller lasta ur lasttransportenheter, bereda transporthandlingar för farliga ämnen, överlämna eller godkänna farliga ämnen för transport, hantera farliga ämnen, upprätta lastnings- och stuvningsplaner för farliga ämnen, lasta eller lossa farliga ämnen i eller ur fartyg, transportera farliga ämnen eller på annat sätt delta i transport av farliga ämnen samt övervaka att tillämpliga bestämmelser och regler iakttas.

7 §
Utbildning av personal

Landbaserad personal ska få sådan utbildning om bestämmelserna i IMDG-koden som i enlighet med 2 mom. är lämplig med tanke på personalens ansvar och uppgifter.

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska kontrolleras när ett nytt anställningsförhållande inleds. Innan utbildningen har genomförts får de sköta uppgifter i anknytning till transport av farliga ämnen endast under direkt övervakning av en utbildad person.


8 §
Säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning ska göras för hamnområden via vilka över 10 000 ton farliga ämnen årligen transporteras som styckegods. Trafiksäkerhetsverket kan kräva att en säkerhetsutredning görs också för andra hamnområden, om det framkommer att det behövs en säkerhetsutredning för att trygga säkerheten.


9 §
Godkännande av säkerhetsutredningen

Säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska tillsammans med bilagor tillställas Trafiksäkerhetsverket för godkännande. Innan säkerhetsutredningen godkänns ska Trafiksäkerhetsverket reservera möjlighet för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket och vid behov andra myndigheter att framföra sina åsikter om säkerhetsutredningen.

Trafiksäkerhetsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela hamninnehavaren vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen. Hamninnehavaren meddelar verksamhetsutövaren att säkerhetsutredningen har godkänts. Den godkända säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska vara tillgänglig för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket och andra myndigheter.

10 §
Skyldighet att revidera säkerhetsutredningen

Hamninnehavaren ska granska och uppdatera säkerhetsutredningen i följande fall:

1) om det i verksamheten på hamnområdet har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) om det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt, eller

3) på begäran av Trafiksäkerhetsverket, om det framkommer att det behövs för att trygga säkerheten.

Om en sådan ändring som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har skett i verksamhetsutövarens verksamhet, ska verksamhetsutövaren underrätta hamninnehavaren om den.

Säkerhetsutredningen ska dock granska och uppdateras minst vart femte år i enlighet med 9 §. Vid kontrollen ska de ändringar beaktas som skett i hamnområdets och räddningsväsendets arrangemang samt den tekniska utvecklingen i fråga om förebyggande av olyckor.

12 §
Kontroller

Trafiksäkerhetsverket ska systematiskt kontrollera att den hamnverksamhet som avses i 8 § 1 mom. svarar mot den verksamhet som beskrivs i säkerhetsutredningen. Den första kontrollen ska göras senast två år efter det att säkerhetsutredningen har godkänts och efter det vart femte år. Till kontrollerna ska kallas åtminstone räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.

13 §
Placering i hamnen av lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen

Om lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen förvaras tillfälligt på hamnområdet, får Trafiksäkerhetsverket utifrån en bedömning av de risker som anges i hamninnehavarens eller verksamhetsutövarens säkerhetsutredning eller utifrån annan bedömning bestämma hur området ska utrustas med tanke på lastskador. Om det av särskilda säkerhetsskäl visar sig behövas, får Trafiksäkerhetsverket bestämma högst hur mycket farliga ämnen som samtidigt får finnas i tillfällig förvaring på hamnområdet.


17 §
Tillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket, polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och regionförvaltningsverket sköter tillsynen över transporter, intern flyttning och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

19 §
Olycksrapport

Om det i samband med transport, flyttning eller tillfällig förvaring av ett farligt ämne i hamnen inträffar en olyckshändelse som förorsakar fara för människor, miljön eller egendom, ska den som utförde transporten och, i fråga om intern flyttning eller tillfällig förvaring, den som ansvarar för lasten omedelbart göra upp en olycksrapport. Av olycksrapporten ska åtminstone följande framgå:

1) olyckshändelsens förlopp, vilka förhållanden som rådde när olyckan inträffade och eventuella skador,

2) vilka bekämpningsåtgärder som vidtagits på olycksplatsen,

3) vilka åtgärder den som utförde transporten och den som ansvarar för lasten har vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra nya olyckshändelser av samma slag.

Olycksrapporten ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket och hamninnehavaren samt på begäran de andra tillsynsmyndigheterna, räddningsmyndigheten och den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten dessutom lämnas till Strålsäkerhetscentralen.

Trafiksäkerhetsverket, hamninnehavaren och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära en ytterligare och mera omfattande utredning utöver dem som avses i 1 mom., om det anses vara nödvändigt med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

Om undersökning av olyckor gäller särskilda bestämmelser. För anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om allvarliga olycksfall i arbetet gäller särskilda bestämmelser.

20 §
Undantag

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning om det finns särskilt tvingande skäl till det eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 24 februari 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.