172/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 18 §, sådan den lyder i förordning 528/2001,

ändras 2 § 8 punkten, 3 § 2 mom., 5 §, 12 § 1 mom., 13 § 2 mom. och 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 8 punkten, 3 § 2 mom. och 12 § 1 mom. i förordning 1127/2003, 5 § i förordning 528/2001 samt 13 § 2 mom. och 14 § 1 mom. i förordning 405/2005, och

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 1127/2003, en ny 9 punkt och till 10 a §, sådan den lyder i förordning 1127/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) redare den person som avses i 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

9) landbaserad personal, personer som arbetar på land och vars arbetsuppgifter omfattar uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg; till dessa uppgifter hör att klassificera farliga ämnen, identifiera officiella benämningar på farliga ämnen, förpacka farliga ämnen, förse förpackningar som innehåller farliga ämnen med märkningar och varningsetiketter, lasta eller lasta ur lasttransportenheter, bereda transporthandlingar för farliga ämnen, överlämna eller godkänna farliga ämnen för transport, hantera farliga ämnen, upprätta lastnings- och stuvningsplaner för farliga ämnen, lasta eller lossa farliga ämnen i eller ur fartyg, transportera farliga ämnen eller på annat sätt delta i transport av farliga ämnen samt övervaka att tillämpliga bestämmelser och regler iakttas.

3 §
Tillämpning av IMDG- och INF-koden

Uppgifter om IMDG- och INF-koderna lämnas av Trafiksäkerhetsverket.

5 §
Tekniska krav på förpackningar och tankar

De tekniska kraven på förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen anges i 13 a § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

10 a §
Personalens behörighet

Landbaserad personal som saknar utbildning som avses i 1 och 2 mom. ska få sådan utbildning om bestämmelserna i IMDG-koden som i enlighet med 7 § i förordningen om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) är lämplig med tanke på deras ansvar och uppgifter.

12 §
Utredning om ämnen som lastas och lossas

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att fartygets befälhavare eller redare innan det farliga ämnet lastas ombord ges de uppgifter som avses i kapitel 5.4 i IMDG-koden samt den försäkran från avsändaren och det stuvningsintyg för containrar eller fordon som avses i kapitlet. För transport på ro-ro-fartyg i Östersjön kan Trafiksäkerhetsverket dock utfärda avvikande föreskrifter om de uppgifter, den försäkran från avsändaren och det stuvningsintyg för containrar eller fordon som avses i kapitel 5.4 i IMDG-koden.


13 §
Handlingar ombord på fartyg

Beredskapsplanen enligt INF-koden för finska fartyg godkänns av Trafiksäkerhetsverket. I fartygets lastförteckning eller stuvningsplan, som visas för tillsynsmyndigheterna och hamninnehavaren, ska det tydligt antecknas att lasten består av ett farligt ämne.


14 §
Myndigheter

Transporter av farliga ämnen som styckegods på fartyg övervakas av Trafiksäkerhetsverket, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om transporter som sker under tillsyn av försvarsmakten finns i lagen om transport av farliga ämnen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 februari 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.