170/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i jaktförordningen (666/1993) 5, 27—30, 33, 34, 36, 37 och 43 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 869/1998, 27 och 29 § sådana de lyder i förordning 793/2007, 28 § sådan den lyder i förordning 489/2008, 36 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 224/2001 och 37 § sådan den lyder i förordning 820/2001, samt

ändras 1—4, 6—9, 11, 14 a, 24, 25, 25 a, 26, 39, 41 och 44 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 664/2001, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 869/1998, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 224/2001, 9 och 26 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 664/2001, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 823/2009, 14 a § sådan den lyder i förordning 869/1998, 24 § sådan den lyder i förordningarna 869/1998, 1206/2000, 812/2003, 823/2009 och 702/2010, 25 § sådan den lyder i förordningarna 224/2001 och 664/2001, 25 a § sådan den lyder i förordningarna 224/2001, 664/2001 och 793/2007 samt 39 § sådan den lyder i förordning 224/2001, som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993) krävs

1) för jakt på europeisk bäver,

2) för jakt på östersjövikare,

3) för jakt på gråsäl, samt

4) för jakt på rapphöns på andra ställen än inom landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

2 §
Beviljande av jaktlicens

Kräver en ändamålsenlig vård av beståndet av en viltart samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten detta, kan antalet bytesdjur fastställas till ett färre antal än det ansökta. Vid beviljande av jaktlicens ska beaktas att de skador som förorsakas av viltarten i fråga hålls på en skälig nivå inom området. Jaktlicensen beviljas högst för ansökt antal vilt.

3 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om jaktlicens

Till en ansökan om jaktlicens enligt 1 § ska det fogas utredning om inom vilket område och vid vilken tidpunkt avsikten är att jaga den viltart som nämns i ansökan. Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökanden dessutom lämna en utredning till Finlands viltcentral om storleken på beståndet av den viltart som nämns i ansökan om jaktlicens. Sökanden ska på uppmaning av Finlands viltcentral lämna in en utredning om sin jakträtt inom det område som ansökan gäller.

4 §
Villkor i jaktlicensen

I en jaktlicens som avses i 1 § ska det anges vilket område som licensen gäller för samt antalet djur som får fällas. Av särskilda skäl kan det i licensen ställas begränsningar i fråga om jaktsätt och jaktområde och tas in villkor om ålder och kön på de djur som får fällas.

Beviljad jaktlicens gäller under högst ett år från den tidpunkt då den beviljats.

6 §
Ansökan om jaktlicens för hjortdjur

Till ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska det fogas en karta över det område som avses i ansökan samt utredning om områdets areal.

Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökanden till ansökan foga en förteckning över de enheter i fastighetsregistret eller jordregistret eller de delar av dessa inom vilka jakten på hjortdjur sker eller bifoga handlingar som krävs för att visa jakträtten.

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som nämns i 8 § i jaktlagen och arealen av statens marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, ska det till ansökan fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten som skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjuret i fråga.

7 §
Villkor i  jaktlicens för hjortdjur

En jaktlicens för ett hjortdjur berättigar till att fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar. I jaktlicensen kan det tas in närmare villkor om ålder eller kön på de hjortdjur som får fällas, om detta behövs för en ändamålsenlig vård av hjortdjursbeståndet.

Med kalv avses ett hjortdjur som är yngre än ett år.

8 §
Ansökan om jaktlicens för hjortdjur och behandling av ansökan

Ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska senast den 30 april lämnas till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget.

Jaktvårdsföreningen ska senast den 15 maj lämna in ansökningshandlingarna och sitt eget utlåtande till Finlands viltcentral.

Finlands viltcentral ska senast den 10 augusti avgöra ansökningarna och utan dröjsmål tillställa sökandena sina beslut.

Jaktlicens för hjortdjur gäller under ett jaktår i taget.

9 §
Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur

Licenshavaren ska underrätta jaktvårdsföreningen om utfallet av den jakt som skett med stöd av en jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen eller en jaktlicens för hjortdjur enligt 26 § i nämnda lag. Anmälan ska göras inom sju dygn efter det att de i jaktlicensen nämnda djuren fällts eller, om djur inte fällts, inom sju dygn efter det att fredningstiden har börjat.

I anmälan ska anges antalet fällda djur och djurens kön samt när och var djuren har fällts. I fråga om hjortdjur som avses i 26 § i jaktlagen ska dessutom antalet fällda fullvuxna hjortdjur och kalvar anges samt till anmälan fogas ett verifikat över att jaktlicensavgiften betalats.

Jaktvårdsföreningen ska lämna Finlands viltcentral de anmälda uppgifterna inom 14 dygn efter det att fredningstiden för viltarten i fråga har börjat.

Finlands viltcentral ska årligen lämna jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag över beviljade jaktlicenser och antalet bytesdjur som fällts med stöd av dem.

11 §
Användning av fälla och fotsnara

Fällor som fångar bytet levande och andra motsvarande fångstanordningar får användas för fångst av lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling, utter, vildkanin, ekorre, östersjövikare, och gråsäl samt av icke fredade däggdjur. Fällor och andra fångstanordningar ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt.

Fotsnaror får användas för fångst av rödräv under den tid terrängen är snötäckt. Diametern på fotsnarans ögla i utlöst tillstånd ska vara minst 30 millimeter.

Användning av en fångstanordning som avses i 1 och 2 mom. ska ordnas så att man minst en gång per dygn kan konstatera om ett djur gått i fångstanordningen.

14 a §
Användning av mekaniska anordningar som åstadkommer ljud

Utöver vad som bestäms i 33 § 2 mom. i jaktlagen får mekaniska anordningar som åstadkommer ljud inte användas som hjälpmedel vid jakt på övrigt fågelvilt, skogshare, europeisk bäver, varg, brunbjörn, iller, utter, skogsmård, lodjur, östersjövikare, knubbsäl och gråsäl.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin 1.4.—31.8, skogshare och fälthare 1.3.—31.8, 

2) ekorre 1.2.—30.11,

3) europeisk bäver och kanadensisk bäver 1.5.—19.8,

4) bisamråtta 20.5.—30.9,

5) hermelin och skogsmård 1.4.—31.10,

6) östersjövikare 16.10.—15.4. och 1.6.—31.8. samt gråsäl 1.1.—15.4,

7) vildsvin 1.3.—31.5,

8) älg på kommunerna Enontekis, Enares, Muonios och Utsjokis områden från och med den 1 december till och med den 31 augusti och från och med den 21 september till och med den 10 oktober samt i övriga delar av landet från och med den 1 januari till och med dagen före den sista lördagen i september,

9) dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsren och vitsvanshjort från och med den 1 februari till och med dagen före den sista lördagen i september,

10) rådjursbock 16.6.—31.8. och 1.2.—15.5. samt rådjursget och årskilling 1.2.—31.8,

11) mufflon 1.12.—31.8,

12) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, knipa, sothöna, morkulla samt åda och dess årsunge 1.1.—20.8 fram till klockan 12.00,

13) guding 1.1.—31.5,

14) alfågel, småskrake och storskrake 1.1.—31.8,

15) dalripa inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.11.—9.9, samt i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.4.—9.9. och i övriga delar av landet hela året,

16) fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.4.—9.9. och i övriga delar av landet hela året,

17) orre och järpe 1.11.—9.9,

18) tjäder 1.11.—9.9,

19) rapphöna 1.11.—9.9,

20) fasan 1.3.—31.8, samt

21) ringduva 1.11.—9.8.

25 §
Särskilda fredningstider

Hona av i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, iller, mink och sumpbäver, vilken åtföljs av årsunge, är fridlysta 1.5.—31.7.

Hona av vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren och mufflon, vilken åtföljs av årsunge, är alltid fridlyst.

25 a §
Fredningstider för icke fredade fåglar

Icke fredade fåglar är fridlysta som följer:

1) kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5.—31.7, inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4.—31.7 och i övriga delar av landet 10.3.—31.7,

2) skata inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 10.4.—31.7 och i övriga delar av landet 1.4.—31.7,

3) korp inom renskötselområdet 10.4.— 31.7, samt

4) kolonier av gråtrut hela året.

26 §
Fredning av bo av bisamråtta och bäver

Bebodda bon av bisamråtta och bäver får inte förstöras. Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får dock för förebyggande av skador förstöras under tiden 15.6.—30.9.

39 §
Anmälan till jakträttshavaren

En i 83 c § 2 mom. i jaktlagen avsedd anmälan ska göras muntligt, per telefon eller på annat sätt senast följande vardag efter det att viltet påträffats. Påträffas inte jakträttshavaren inom två dygn, får jägaren behålla djuret.

Om jakträttshavaren i fall som avses i 83 § 2 mom. i jaktlagen övertar djuret, anses han i stället för jägaren ha utnyttjat sin motsvarande jaktlicens.

41 §
Tillstånd till vissa viltvårdsåtgärder

Tillstånd enligt 40 § i jaktlagen ska sökas skriftligen hos Finlands viltcentral. I ansökan ska anges skälen till att tillstånd söks liksom också de fångstmetoder som kommer att användas. Förutsättningar för beviljande av tillstånd är att de avsedda åtgärderna inte föranleder betydande men för de i vilt tillstånd levande bestånden av villebråd.

I beslutet ska anges

1) vilka fångstmetoder som är tillåtna med stöd av tillståndet,

2) hur många djur sökanden får fånga eller ta tillvara, och

3) på vilket sätt tillståndshavaren ska meddela Finlands viltcentral om effekterna av viltvårdsåtgärderna.

Ett beviljat tillstånd gäller under ett år i taget, om det inte i tillståndsbeslutet bestäms att giltighetstiden är kortare.

44 §
Anmälan om fällda rådjur

Jägaren ska underrätta Finlands viltcentral om utfallet av jakt som skett på rådjur. Anmälan ska lämnas inom sju dygn efter det att rådjuret har fällts.

I anmälan ska för varje fällda rådjursindivid anges

1) ålder (vuxen eller kalv),

2) kön,

3) när djuret fälldes, samt

4) var djuret fälldes.

Fångstplatsen ska anges med registerenheten i fastighetsregistret. Dessutom ska det uppges om registerenheten i fråga ingår i en jaktförenings eller ett jaktlags jaktområde för rådjur eller om det är fråga om en registerenhet som inte hört till ett sådant jaktområde. Arealen av jaktföreningens eller jaktlagets jaktområde ska också uppges. Om bytet har fällts på en registerenhet som inte ingår i en jaktförenings eller ett jaktlags jaktområde, ska också arealen av registerenheten uppges.

Finlands viltcentral ska lämna jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag av de anmälda uppgifterna inom 30 dygn efter det att fredningstiden har börjat.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 24 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Christian Krogell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.