162/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008) 5 och 6 § samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Konkurrensutsättning för små och medelstora företags räkning

Utvecklingscentralen får med iakttagande av lagen om offentlig upphandling (348/2007) konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna för sådana små och medelstora företags räkning som av utvecklingscentralen får finansiering enligt statsunderstödslagen (688/2001) för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet.

Små och medelstora företag som av utvecklingscentralen fått finansiering för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde kan för fullgörande av upphandlingen välja en leverantör som utvecklingscentralen har konkurrensutsatt för företagets räkning.

Med små och medelstora företag avses företag som stämmer överens med kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

5 §
Utvecklingscentralens direktion

Utvecklingscentralen har en direktion som utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Direktionen består av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om utvecklingscentralens ansvarsområde. En av medlemmarna företräder arbets- och näringsministeriet. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till utvecklingscentralen.

Generaldirektören är skyldig att vara föredragande i direktionen och har rätt att närvara på dess möten.

Utvecklingscentralens personal väljer inom sig en representant i direktionen. Denne har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande.

6 §
Direktionens uppgifter

Direktionen styr, följer och övervakar utvecklingscentralens verksamhet. Direktionen beslutar om utvecklingscentralens allmänna verksamhetslinjer och om verksamhetens effektmål och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om direktionens rätt att inom ramen för de bevillningsfullmakter som i statsbudgeten anvisats utvecklingscentralen besluta om beviljande av finansiering för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och för offentliga forskningsprojekt.

Bestämmelser om direktionens övriga uppgifter och beslutsfattande får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Den styrelse som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter till utgången av sin mandattid och på styrelsen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 301/2010
EkUB 41/2010
RSv 295/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.