150/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) 7 § 2 mom., 10, 12, 13, 16 och 17 §, av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 864/1971, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1531/1993 och 832/2004 samt 13 och 17 § sådana de lyder i lag 1531/1993,

ändras lagens rubrik, 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 2 mom., 4 a och 5 §, 8 § 1 mom., 9 §, 11 § 4 mom., 14 § och 18 § 2 mom., av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 541/1982, 2 § 3 mom., 4 § 2 mom. och 11 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1531/1993, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1531/1993, 4 a § sådan den lyder i lag 475/2001, 5 §, 8 § 1 mom. och 14 § sådana de lyder i lag 832/2004 och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 541/1982, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 541/1982 och 1531/1993, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

L a g

om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter

2 §

Om riksdagsledamoten inte har uppnått pensionsålder när uppdraget som ledamot upphör, har han eller hon rätt till anpassningsbidrag enligt följande:

1) anpassningsbidrag betalas i högst ett år, om uppdraget som ledamot har varat i minst tre år,

2) anpassningsbidrag betalas i högst två år, om uppdraget som ledamot har varat i minst sju år, eller

3) anpassningsbidrag betalas i högst tre år, om uppdraget som ledamot har varat i minst 15 år.

Om riksdagsledamoten har fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör, kan anpassningsbidrag betalas fram till 65 års ålder. Bidragsbeloppet är alltid minst det belopp som enligt 6 § 1 mom. intjänas under ett sjuårigt ledamotsuppdrag. För anpassningsbidrag gäller i övrigt vad som föreskrivs om ålderspension i denna lag.

En riksdagsledamot har rätt att få ålderspension i förtid i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller för pension för arbetstagare i statens tjänst.


3 §

Villkoret för att få invalidpension är att en riksdagsledamot medan ledamotsuppdraget varar, till följd av sjukdom, lyte eller skada blivit oförmögen att handha uppdraget under en tid av sannolikt minst ett år, tiden från och med det att arbetsoförmågan började medräknad, eller att han eller hon efter det att ledamotsuppdraget upphört har blivit för lika lång tid oförmögen till tjänst eller arbete som med beaktande av hans eller hennes ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en skälig försörjning, eller utifrån tjänste- eller arbetsavtalsförhållande fått invalidpension enligt någon arbetspensionslag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

4 §

Såsom pensionstid för invalid- eller arbetslöshetspension räknas även tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som gäller för pension för arbetstagare i statens tjänst.


4 a §

Om det i någon arbetspensionslag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare krävs att personen under en minimitid har varit i arbete som omfattas av de nämnda bestämmelserna, jämställs ett avbrott utan lön i en riksdagsledamots arbete under ledamotsuppdraget med sådant arbete när minimitiden beräknas.

5 §

Det pensionsgrundande arvodet räknas ut månadsvis enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947), lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet (1096/2006) och lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (1184/1994) på grundval av arvodena för ledamotsuppdraget under högst de senaste 15 fulla kalenderåren. Det årliga arvodet justeras till nivån för det år då pensionen börjar löpa, med index fram till 2005 och från och med 2005 med den lönekoefficient som föreskrivs i 96, 97 och 100 § i lagen om pension för arbetstagare. Från det årliga arvodet dras först av ett belopp som motsvarar procentsatsen för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som fastställts för året i fråga. Det pensionsgrundande arvodet är det månatliga medeltalet för de sålunda uträknade arvodena. Har ledamotsuppdraget varat en kortare tid än 15 år, räknas det pensionsgrundande arvodet ut enligt arvodena för de fulla kalenderåren under denna tid. Har ledamotsuppdraget varat en kortare tid än ett fullt kalenderår, räknas det pensionsgrundande arvodet ut enligt arvodena för de fulla kalendermånaderna under denna tid.

8 §

Överstiger den pension som beviljats en riksdagsledamot enligt denna lag och arbetspensionerna enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare tillsammans samordningsgränsen i 2 mom. i denna paragraf, dras 62,5 procent av den överskjutande delen av från pensionen enligt denna lag när den betalas ut, dock så att i pension till den som innehaft ett ledamotsuppdrag en kortare tid än 15 år också efter avdrag av den överskjutande delen betalas minst hälften av den intjänade pensionen enligt 6 § och till den som innehaft ett ledamotsuppdrag en längre tid än 15 år minst hälften av pensionens maximibelopp enligt 6 §. Övriga förmåner som enligt 92 och 93 § i lagen om pension för arbetstagare ska dras av från arbetspension ska dras av från pensionen enligt denna lag till den del de inte i enlighet med bestämmelsen har dragits av från en riksdagsledamots arbetspensioner enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare.


9 §

Pensionen utbetalas månatligen från och med ingången av den månad som följer på den under vilken rätten till pension uppkom, dock tidigast från den tidpunkt då rätten att få arvode för ledamotsuppdraget upphör.

11 §

Anpassningsbidrag enligt 2 § 2 mom. betalas bara till den del bidraget inte tillsammans med förvärvsinkomster som baserar sig på arbets- eller företagarverksamhet och kapitalinkomster som avses i inkomstskattelagen (1535/1992) överstiger maximibeloppet för pension för riksdagsledamöter. Ledamoten är skyldig att meddela den kommunala pensionsanstalten beloppet av sina förvärvs- och kapitalinkomster när han eller hon söker anpassningsbidrag. Om förvärvs- eller kapitalinkomsterna förändras så att det påverkar beloppet av anpassningsbidraget, ska pensionsanstalten justera bidragsbeloppet på ansökan av ledamoten. Justeringen ska göras från och med ingången av den kalendermånad som följer på den under vilken justeringen begärdes. Pensionsanstalten kan justera bidragsbeloppet också retroaktivt, om förvärvs- och kapitalinkomsterna är större än vad som meddelats. Om anpassningsbidrag har betalats till ett för stort belopp, ska det överskjutande bidraget återkrävas enligt tillämpliga bestämmelser om återkrav av pension för arbetstagare i statens tjänst. Förvärvs- och kapitalinkomsterna påverkar inte pensionens belopp efter det att riksdagsledamoten har uppnått pensionsåldern.

14 §

Invalidpension ändras till ålderspension när pensionstagaren uppnår 63 års ålder.

18 §

Vad som föreskrivs om pension för arbetstagare i statens tjänst tillämpas på ansökan om pension, begynnelsetidpunkt, utbetalning, indragning, avbrott i utbetalningen, beviljande på nytt, förhandsbesked, anpassning till förändringen i den förväntade livslängden, justering av pensionsbeloppet, överklagande, delgivning av beslut och utlämnande och erhållande av information. För övervakningen av utbetalningen av pensioner ska riksdagens kansli meddela den kommunala pensionsanstalten sådana relevanta omständigheter som kansliet har kännedom om.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Bestämmelserna i 2 § 2 och 3 mom. och 11 § 4 mom. i denna lag tillämpas på riksdagsledamöter vars ledamotsuppdrag har börjat första gången efter att lagen trädde i kraft. På personer som har innehaft uppdraget som riksdagsledamot innan lagen trädde i kraft tillämpas 2 § 2 mom. och 11 § 4 mom. sådana de lydde i den lag om pension för riksdagsmän som gällde innan denna lag trädde i kraft.

LM 115/2010
ShUB 47/2010
RSk 39/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.