144/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

Lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 1 a § som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

1 a §
Behandlingen av ansökan om arbetslöshetsförmåner

Ansökan ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Beslut om en arbetslöshetsförmån ska ges senast den 30 kalenderdagen från det att ansökan har anlänt.

Om ett beslut inte kan ges inom den tid som föreskrivs i 2 mom., därför att arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten på grund av att ansökan är bristfällig eller av annan orsak inte har de uppgifter som behövs för att avgöra ärendet, ska beslutet dock ges senast den fjortonde kalenderdagen från det att arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten har mottagit de uppgifter som behövs för att avgöra ärendet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Lagen tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga vid lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 316/2010
ShUB 49/2010
RSv 287/2010

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.