137/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) 6 § 1 mom., 13 § 2 mom., 17 § 6 mom., 19 §, 24 § 3 mom., 28 § 3 och 4 mom., 33 §, 37 § 3 mom., 44 § 4 mom., 54 §, 54 c § 1 mom., 56 §, 62 § 3 mom., 70 § 1 och 2 mom., 76 § 1 mom., 7 punkten i bilaga 2 samt bilaga 3,

av dem 6 § 1 mom. och bilaga 3 sådana de lyder i förordning 273/2010, 17 § 6 mom., 28 § 4 mom., 37 § 3 mom., 56 § och 7 punkten i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 46/2010, 33 § och 70 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 658/2007 samt 44 § 4 mom., 54 c § 1 mom., 62 § 3 mom. och 70 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 240/2009 som följer:

6 §
Byte av stödberättigandet

En jordbrukare kan genomföra ett byte av stödberättigandet mellan stödberättigande åkerareal som avses i 3 § och icke stödberättigande åkerareal. En förutsättning är att den stödberättigande areal som byts har uppgetts som basskifte under det år som föregår bytet och att stödberättigandet byts för hela basskiftet. Om den till miljöstöd berättigande areal som byts är belägen inom stödregionerna C1—C4, får stödberättigandet inte överföras till en areal som är belägen inom stödregion A eller B. När det gäller kompensationsbidrag får den stödberättigande åkerarealen inte bytas mellan olika stödregioner, om det stödbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet av stödregion. Stödberättigandet får inte bytas, om den åkerareal som bytet gäller är mindre än ett hektar per lägenhet. Inom miljöstödet får stödberättigandet inte bytas i fråga om ett basskifte som omfattas av ett gällande specialstödsavtal med undantag för det avtal som avses i 54 b §. Stödberättigandet får inte bytas, om bytet leder till att den stödberättigande åkerarealen ökar. Stödberättigandet får bytas endast så att bytet är bestående. Stödberättigande får bytas endast i fråga om åkerarealer som jordbrukaren äger och som har uppgetts i ansökan om arealstöd stödåret före byte av stödberättigandet.


13 §
Föremål för avtalet

Om avtal har sökts för en del av ett basskifte som utgör åker ska ett separat basskifte bildas av avtalsarealen i samband med att avtalet godkänns, om det inte är fråga om avtal enligt 43, 54 eller 54 a–c §. Ett nytt basskifte ska bildas också av avtalsareal utanför åker, om arealen inte redan tidigare har uppgetts som ett separat basskifte.

17 §
Godtagbara kostnader och inkomstbortfall i fråga om ett avtal som grundar sig på en plan

Som kostnader som kan ersättas kan sådant arbete godkännas som stödtagaren utför i anslutning till genomförandet av avtalsvillkoren samt kostnader som föranleds av användningen av egna maskiner och anordningar, om det förs skötseldagbok över arbetet.


19 §
Förande av skötseldagbok

Om det är fråga om avtal enligt 40, 41, 43, 49 eller 51 § ska skötseldagbok föras över de åtgärder som vidtas på avtalsområdet. I skötseldagboken ska antecknas åtminstone skiftets namn, signum och areal samt de årliga åtgärderna, tidpunkten för genomförande av dem, åtgärdernas varaktighet och inverkan på miljön. I skötseldagboken för ett avtal enligt 43 § ska antecknas också åtgärder som ansluter sig till reglering, skötsel och underhåll av avtalsområdet.

24 §
Byte av avtal eller del av avtal till ett annat avtal

Byte av avtal kan sökas under den årliga tiden för ansökan om nya avtal. Det är möjligt att ansöka om att det nya avtal som ingås på grund av byte av avtal ska börja i enlighet med avtalsperioden för det gällande avtalet, det vill säga den 1 maj eller den 1 oktober. Specialstöd betalas efter bytet i överensstämmelse med det nya avtalet. Specialstöd som har betalats innan avtalet bytts behöver inte återbetalas.

28 §
Minimikrav som utgör en förutsättning för betalning av miljöstöd

En ny växtskyddsspruta som med avseende på spridning av växtskyddsmedel skaffas till en gårdsbruksenhet där jordbrukaren har förbundit sig vid miljöstödet ska uppfylla kraven enligt den europeiska standardserien SFS-EN 12761. Dessutom ska Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi eller tillverkaren av växtskyddssprutan ha utfärdat ett skriftligt intyg över att sprutan har testats och godkänts. Sprutor som är i bruk ska dessutom testas vart femte år av en av Säkerhets- och kemikalieverket auktoriserad testare och i enlighet med de anvisningar som verket i fråga har meddelat. Om en period på fem år går ut efter vegetationsperioden ska en växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel testas innan följande vegetationsperiod börjar. Med växtskyddsspruta avses självgående och traktordrivna växtskyddssprutor.

På gårdsbruksenheter får växtskyddsmedel spridas bara av den som vart femte år deltar i minst fyra timmar lång utbildning kring aktuella växtskyddsfrågor. Som utbildning godkänns sådan utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt i förväg. Som utbildning godkänns också sådan motsvarande giltig utbildning som uppfyller vad som föreskrivs i statsrådets förordning från år 2000 och som är ett av villkoren för växtskydd. Det ska finnas ett skriftligt intyg över utbildningen. Utbildningen ska genomgås före det första förbindelseårets utgång. Om det efter slutet på vegetationsperiod har gått fem år sedan en person som ska sprida växtskyddsmedel senast genomgått utbildning, ska denne åter genomgå utbildning innan följande vegetationsperiod börjar. Som utbildning godkänns också en av Säkerhets- och kemikalieverket anordnad examen i användning av växtskyddsmedel som medför särskild fara för hälsa eller miljö eller en motsvarande specialexamen som har avlagts tidigare. Senast under det sjätte året av giltighetstiden för denna examen ska utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt genomgås eller specialexamen avläggas på nytt.

33 §
Val av tilläggsåtgärder

Tilläggsåtgärder kan väljas för såväl sedvanliga jordbruksväxter som trädgårdsväxter. Grupperingen av trädgårdsväxterna i trädgårdsväxter i grupp 1 respektive 2 samt vissa frökryddväxter finns i bilaga 1. När jordbrukaren ingår en förbindelse ska han eller hon uppge de tilläggsåtgärder som valts för förbindelseperioden. Jordbrukaren kan 2007 dock byta de tilläggsåtgärder som han eller hon redan har valt eller meddela dem senast den 15 juni 2007. Jordbrukaren kan på motsvarande sätt också frångå en redan vald tilläggsåtgärd helt och hållet. Jordbrukaren kan låta bli att välja någon tilläggsåtgärd när han eller hon förbinder sig vid miljöstödet, om gårdsbruksenheten är en trädgårdslägenhet eller om alla jordbrukarens åkrar är belägna inom stödregion C. Jordbrukaren kan inte välja tilläggsåtgärder enligt 32 § 4—6 och 10 punkten för åkrar som är belägna inom stödregion C.

Om jordbrukarens alla åkrar är belägna inom stödregionerna A och B, kan jordbrukaren välja högst fyra tilläggsåtgärder för dem. Om jordbrukarens alla åkrar är belägna inom stödregion C, kan jordbrukaren välja högst två tilläggsåtgärder för dem. Om jordbrukaren har åkrar inom såväl stödregionerna A och B som stödregion C, kan jordbrukaren välja högst fyra tilläggsåtgärder. Av dem kan jordbrukaren välja högst två tilläggsåtgärder i stödregion C. För åkrar som är belägna i stödregion C kan jordbrukaren välja bara tilläggsåtgärder som avses i 32 § 1—3 samt 7–9 punkten. På en trädgårdslägenhet kan som tilläggsåtgärder också väljas det antal som nämns ovan, men av de tilläggsåtgärder som väljs kan högst två inom stödregionerna A och B och högst en inom stödregion C vara en tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter. Om en trädgårdslägenhet har åkrar inom samtliga stödregioner, kan högst två tilläggsåtgärder väljas.

37 §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd

En tilläggsåtgärd ska frångås, om husdjursproduktionen på en gårdsbruksenhet upphör eller om djurantalet annat än tillfälligt sjunker så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte uppfylls och en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 eller 8 punkten har valts. En vald tilläggsåtgärd enligt 32 § 1 punkten ska frångås, om jordbrukaren ansöker om avtal som avses i 45 eller 46 §. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 och 4 punkten ska frångås, om det på en gårdsbruksenhet som förbundit sig att följa villkoren för husdjurslägenheter finns mer än två djurenheter av nötkreatur, hästar, får eller getter. En tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås, om odlingsarealen för trädgårdsväxter sjunker till mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärder enligt 32 § 4—6 och 10 punkten som är avsedda för stödregionerna A och B ska frångås, om jordbrukaren avstår från alla sina åkerarealer inom dessa regioner. Jordbrukaren kan frångå en av de i 32 § 3-6 punkten avsedda tilläggsåtgärder som valts 2007 eller 2008, om jordbrukaren har haft sådana trädesrättigheter som avses i artikel 53 i förordningen om gårdsstöd från 2003 och inom stödregion A eller B har valt tre eller fyra tilläggsåtgärder eller inom stödregion C två tilläggsåtgärder. Om en tilläggsåtgärd frångås, ska jordbrukaren betala tillbaka det stöd som har betalats för den. En tilläggsåtgärd enligt 32 § 8 punkten ska frångås och det stöd som erhållits betalas tillbaka, om jordbrukaren ingår ett avtal som avses i 54 b §. Denna tilläggsåtgärd kan dock inte frångås, om den är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren valt inom stödområde A eller B.


44 §
Ekologisk produktion och förutsättningar som gäller jordbrukaren

Hela avtalsarealen kan bestå av vall bara på en gårdsbruksenhet där skörden främst används som foder för de egna djuren eller som foder för djur på sådana gårdsbruksenheter som regelbundet samarbetar med gårdsbruksenheten och som ingått avtal enligt 46 §. Skiften som uppgetts som gröngödslingsareal och icke odlad åkerareal som sköts kan godkännas i fråga om en areal som sammanlagt utgör högst halva avtalsarealen årligen. Bestämmelser om anläggande och skötsel av gröngödslingsarealer finns i 59 § 2 mom.

54 §
Odling av ursprungssorter

Ett avtal om odling av ursprungssorter kan ingås , om jordbrukaren förbinder sig att underhållsodla undersökta och registrerade lantsorter eller hotade gamla handelssorter och ändrade stammar av handelssorter av trind- och stråsäd samt vallväxter. Dessutom förutsätts att sorten har registrerats och att Livsmedelssäkerhetsverket har fattat beslut om upprätthållande av den. Beslutet om upprätthållande fattas för sortens ursprungliga odlingsområde. Avtalet ingås och specialstöd betalas för underhållsodling av en viss sort på en hektar åker.

Utöver den en hektar stora avtalsarealen får jordbrukaren på avtalslägenheten årligen bedriva produktion av marknadsdugligt utsäde av samma sort på högst den maximimängd som fastställs genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

54 c §
Långvarig vallodling på torvåkrar

Avtal kan ingås i fråga om ett basskifte eller en del av ett basskifte där jordarten är torv eller mulljord. Jordarten fastställs på basis av gällande markkartering. Markkartering ska utföras på alla de basskiften som avtalet gäller. Avtalet kan ingås att gälla hela basskiftet eller en del av det.


56 §
Minimimängder i fråga om arealer, djur- enheter och djur

Avtal kan ingås om arealen eller antalet djurenheter eller djurantalet är minst följande:

Avtal Minimimängder
Areal (ha)/djurenheter (de) eller djur (st.)
Åkerodling på grundvattenområden 1,00 (ha)
Behandlingsmetoder för avrinningsvatten
- reglerbar dränering 2,00 (ha)
- reglerbar underbevattning 1,00 (ha)
- återanvändning av avrinningsvatten 1,00 (ha)
Ekologisk produktion 3,00 (ha)
Ekologisk husdjursproduktion, åkerareal 3,00 (ha)
Ekologisk trädgårdsodling 0,80 (ha)
Uppfödning av lantraser
- får/getter 0,45 (de)
- nötkreatur 0,6 (de)
- hästar 1 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
Odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
Effektiviserad minskning av näringsbelastningen 0,30 (ha)
Placering av flytgödsel i åker 2,00 (ha)
Långvarig vallodling på torvåkrar 1,50 (ha)
62 §
Åkerarealer för vilka kompensationsbidrag och miljöstöd inte betalas

Kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för produktion av plantmaterial av skogsträd, arealer med energiväxter med vedstam, odling av julträd och arealer med sådan hampa som inte berättigar till gårdsstöd som EU finansierar fullt ut. Bestämmelser om stödberättigande sorter av hampa finns i artikel 39 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

70 §
Beloppen av stöd för tilläggsåtgärder

Till en jordbrukare som har ingått en miljöstödsförbindelse och valt tilläggsåtgärden i fråga betalas i stöd för tilläggsåtgärder följande belopp per hektar stödberättigande åker:

Euro/stödregion Euro/
A och B stödregion C
Reducerad gödsling 10 10
Preciserad kvävegödsling av åkerväxter 23 23
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning 11 11
Växttäcke vintertid 30 -
Effektiverat växttäcke vintertid 45 -
Mångsidigare odling 24 -
Extensiv vallproduktion 55 49
Spridning av stallgödsel under vegetationsperioden 27 27
Näringsbalans 18 18
Odling av fånggrödor 13 -
Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter
Preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter 90 90
Användning av täckmaterial i fleråriga trädgårdsväxter 256 256
Bruk av metoder för uppföljning av skadedjur 144 144

Stöd för tilläggsåtgärder betalas i fråga om sådana stödberättigande åkerarealer för vilka stöd för basåtgärder betalas. För åkerarealer för vilka stöd för naturvårdsåkrar betalas, betalas dock inte stöd för tilläggsåtgärder. Stöd för tilläggsåtgärder betalas utgående från var åkerarealen är belägen. Stöd för en tilläggsåtgärd enligt 32 § 1, 2, 7 och 9 punkten betalas inte för jordbruksskiften enligt bilaga 1 som används för odling av trädgårdsväxter. Stöd för en tilläggsåtgärd enligt 32 § 3—5 punkten betalas inte för jordbruksskiften enligt grupp 2 i bilaga 1. Stöd för en tilläggsåtgärd enligt 32 § 1 punkten betalas inte för sådan åkerareal för vilken avtal har ingåtts enligt 54 a §.


76 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelsen i 6 § om byte av stödberättigandet tillämpas från och med den 1 januari 2008. En jordbrukare som har ingått en förbindelse 2007 kan ansöka om byte av stödbe rättigandet för åkerareal i sin ansökan om arealstöd för 2008. En jordbrukare som ingår en förbindelse 2008 eller senare kan ansöka om ovan nämnda byte av stödberättigandet i samband med att han eller hon förbinder sig vid stödsystemet. Från och med 2011 kan även en jordbrukare som har en giltig förbindelse ansöka om byte av stödberättigandet.Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vad som i 33 § och 37 § 3 mom. föreskrivs om den tilläggsåtgärd som avser extensiv vallproduktion gäller endast jordbrukare som 2011 eller därefter förbinder sig till miljöstöd.

I stället för 17, 19, 54 och 54 c § tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om förbindelsen eller avtalet har ingåtts före 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Bilagor 2-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.