119/2011

Given i Helsingfors den 11 februari 2011

Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007) 5 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §
Skyldighet att lägga fram energicertifikatet

Kravet på ett energicertifikat gäller inte

1) byggnader med en yta på högst 50 kvadratmeter,

2) bostadshus som är avsedda för användning högst fyra månader per år,

3) tillfälliga byggnader som är planerade att användas högst två år,

4) industribyggnader eller verkstäder eller sådana jordbruksbyggnader som inte är avsedda för boende och som har ett lågt energibehov eller används inom en sektor som omfattas av ett nationellt sektorsavtal om energiprestanda,

5) byggnader som har skyddats i en plan enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), genom ett beslut i enlighet med byggnadsskyddslagen (60/1985), förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985) eller lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) eller byggnader som i en inventering av Museiverket har fastställts som kulturhistoriskt betydande, och inte heller

6) kyrkor eller andra av ett religionssamfund ägda byggnader som endast har utrymmen för samling eller andakt eller verksamhet som tjänar dessa.


5 a §
Skyldighet att hålla energicertifikatet framlagt i offentliga byggnader

När en myndighet eller inrättning tillhandahåller offentliga tjänster i lokaler med en våningsyta som överstiger 1 000 kvadratmeter i en och samma byggnad, ansvarar den som äger lokalerna för att ett giltigt energicertifikat för byggnaden läggs fram i original eller som färgkopia på en plats som är framträdande och klart synlig för allmänheten. Energicertifikat behöver dock inte hållas framlagt i sådana byggnader som avses i 5 § 2 mom. 5 och 6 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Ett energicertifikat som gäller lokaler som avses i 5 a § ska finnas framlagt senast den 1 mars 2012. Om offentliga tjänster tillhandahålls i hyrda lokaler, gäller skyldigheten att hålla ett energicertifikat framlagt endast de lokaler för vilka hyresavtal har ingåtts efter ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 256/2010
MiUB 14/2010
RSv 265/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG (32002L0091); EUT nr L 1, 4.1.2003, s. 65

Helsingfors den 11 februari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.