99/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

Lag om ändring av utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken (705/2007) 4 kap. 31 § 2 mom. samt 5 kap. 49 § 1 mom. och 86 § 3 mom. som följer:

4 kap.

Utmätning

31 §
Omhändertagande

Utmätningsmannen ska även ta om hand handlingar som tillhör gäldenären och som utvisar äganderätten till den utmätta egendomen eller den fordran som utmätts, samt skriftliga pantbrev och andra motsvarande handlingar som gäller den utmätta egendomen.


5 kap.

Försäljning

49 §
Fordran som inte bevakats, villkorlig fordran samt inskrivning som inte är slutförd

En pantfordran som inte har bevakats och som grundar sig på inteckning antecknas i partsförteckningen till det belopp som framgår av lagfarts- och inteckningsregistret. Ett pantbrev som är i gäldenärens besittning eller som inskrivits i gäldenärens namn beaktas inte.


86 §
Dödande av inteckning i fastighet

Till övriga delar än vad som avses i 1 och 2 mom. förblir inteckningarna i kraft, och pantbreven överlämnas till köparen eller inskrivs i köparens eller i en av köparen angiven persons namn.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

RP 146/2010
LaUB 27/2010
RSv 243/2010

  Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President  
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.