94/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 8 §, sådan den lyder i förordningarna 265/2008 och 1238/2009, och

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

8 §

Folkpensionsanstalten ska senast sex bankdagar före varje betalningsdag enligt 4 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast tre bankdagar före den dag då fronttilläggen betalas ut.

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de fronttillägg som betalats för den senaste betalningsperioden och det förskott på statens andel som betalats för att täcka tilläggen beaktas när följande förskott på statens andel efter betalningsmånaden bestäms.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel senast sex bankdagar före den betalningsdag för fronttillägg som följer efter betalningsmånaden för förskottet på statens andel.

9 a §

Med avvikelse från 8 § tillämpas på fronttillägg som betalas i samband med folkpension enligt 2 § 2 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands 8 § i förordningen om frontmannapension vid utbetalning av förskott på statens andel och vid justering av förskottet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Förordningens 8 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid justeringen av de förskott på statens andel som betalats i september 2010 och 9 a § vid justeringen av de förskott på statens andel som betalats i januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.