78/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 januari 2011

Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 a § 3 mom. i hälsoskyddslagen (763/1994), 47 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), 8 § 2 mom. i veterinärvårdslagen (765/2009), 14 § 2 mom. i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004), 14 § 5 mom. i tobakslagen (693/1976), 7 a § 6 mom. i kemikalielagen (744/1989), av den 4 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 285//2006, 14 § 5 mom. i tobakslagen sådant det lyder i lag 1538/2009 och 7 a § 6 mom. i kemikalielagen sådant det lyder i lag 491/2008:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om det sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram som avses för miljö- och hälsoskyddet och i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljö- och hälsoskyddslagstiftningen de lagar som nämns i 1 § i folkhälsolagen (66/1972),

2) central myndighet, tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet, vilka är Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt Säkerhets- och kemikalieverket,

3) gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet ett program som de centrala myndigheterna tillsammans utarbetar och i vilket anges de gemensamma principer enligt vilka varje central myndighet inom sin egen sektor utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram,

4) sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram sådana riksprogram för den centrala myndighetens tillsyn som avses i 4 a § i hälsoskyddslagen, 47 § i livsmedelslagen, 8 § i veterinärvårdslagen, 14 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 § i tobakslagen och 7 a § i kemikalielagen,

5) kommunal tillsynsplan en sådan kommunal tillsynsplan som avses i 6 § i hälsoskyddslagen, 48 § i livsmedelslagen, 15 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, 14 a § i tobakslagen och 7 b § i kemikalielagen,

6) inspektion regelbunden och planenlig kontroll av tillsynsobjektet som verkställs av en tillsynsmyndighet eller av en av myndigheten befullmäktigad utomstående sakkunnig och vid vilken tillsynsobjektets överensstämmelse med kraven bedöms; en inspektion kan också omfatta provtagning och mätningar i syfte att bedöma eventuella sanitära olägenheter som tillsynsobjektet, den verksamhet som bedrivs eller de produkter som tillverkas i tillsynsobjektet eller de tjänster som man tillhandahåller där kan medföra samt bedöma säkerheten och överensstämmelsen med bestämmelserna i fråga om dem.

7) typ av tillsynsobjekt tillsynsobjekt med verksamhet av liknande art och omfattning,

8) riskkategori den kategori i vilken varje typ av tillsynsobjekt klassificeras på basis av den verksamhet som bedrivs och av bedömningen av eventuella hälsorisker eller finansiella risker i anslutning till de produkter som tillverkas i objektet, samt

9) kontrollfrekvens antalet årliga inspektioner i olika typer av tillsynsobjekt.

3 §
Utarbetandet av ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet och programmets innehåll

De centrala myndigheterna ska utarbeta ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram som omfattar den tillsyn som förutsätts i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

I det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet anges gemensamma principer för de centrala principer för de centrala myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet i fråga om:

1) inspektionernas innehåll,

2) riskvärderingen och riskklassificeringen av olika typer av tillsynsobjekt och kontrollfrekvensen,

3) den genomsnittliga inspektionstiden,

4) styrning av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten,

5) utvärderingen av genomförandet av den kommunala tillsynsplanen, samt

6) rapporteringen.

4 §
Utarbetande av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram

I samband med utarbetandet av sektorvisa riksomfattande tillsynsprogram ska den centrala myndigheten höra kommunerna och regionförvaltningsverken.

5 §
Minimikrav i fråga om innehållet i de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen

I de sektorvisa riksomfattande tillsynsprogrammen ska åtminstone anges:

1) inspektionernas allmänna innehåll,

2) grunderna för riskvärderingen av olika typer av tillsynsobjekt samt objektens riskklassificering och kontrollfrekvensen,

3) den genomsnittliga inspektionstiden för olika typer av tillsynsobjekt,

4) styrning av provtagningsverksamheten och tillsynsprojekten,

5) anvisningar om utvärdering av den kommunala tillsynsplanen, samt

6) anvisningar om rapportering.

Av tillsynsprogrammet skall framgå vilka delar av programmet som är lagstadgade, och vilka som endast anger riktlinjer.

6 §
Inspektionernas allmänna innehåll

När inspektionernas allmänna innehåll anges ska framgå vilka målen för olika typer av inspektion är och vad som åtminstone ska ingå i inspektionen av de tillsynsobjekt som hör till respektive typ av tillsynsobjekt.

7 §
Riskklassificering av olika typer av tillsynsobjekt samt kontrollfrekvens

Vid bestämmandet av riskkategorin ska verksamhetens omfattning och art beaktas i fråga om de objekt som hör till respektive typ av tillsynsobjekt. Kontrollfrekvensen för varje objekt inom en typ av tillsynsobjekt ska bestämmas utifrån objektets riskkategori.

8 §
Genomsnittlig inspektionstid för olika typer av tillsynsobjekt

Vid bestämmandet av den genomsnittliga inspektionstiden för respektive typ av tillsynsobjekt ska inspektionens syfte, förarbetet, inspektionens innehåll och utarbetandet av inspektionsberättelsen beaktas.

9 §
Anvisningar om utvärdering av den kommunala tillsynsplanen

I de anvisningar som görs upp för utvärderingen av genomförandet av den kommunala tillsynsplanen ska metoderna för utvärdering av tillsynens omfattning och inriktning beskrivas.

10 §
Anvisningar om rapportering

Av anvisningarna om rapportering ska framgå på vilket sätt kommunen ska lämna resultaten av utvärderingen av tillsynsplanen till regionförvaltningsverket och den centrala myndigheten.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2011.

Genom denna förordning upphävs Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet (644/2006).

Helsingfors den 27 januari 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.