71/2011

Rättelser till förordningen.

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 20 § 1 mom. 21—23 §, 24 § 1 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 34 § 2 mom., 35 § 2 mom., 39 § 4 mom., 42 § 3 mom., 55 § 1 mom., 57 §, 58 § 2 mom., 59 § 1—3 mom., 69 § 4 mom. samt 71 och 80 §,

av dem 23 § sådan den lyder delvis ändrad i riksdagens beslut 10/2006 och 219/2007 samt 34 § 2 mom., 39 § 4 mom. och 42 § 3 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut 10/2006, som följer:

20 §
Motioner

En motion ska lämnas till centralkansliet. Den ska motiveras kort. Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma motion eller fler än ett förslag till anslag eller något annat beslut i en budgetmotion.


21 §
Förslag som gäller riksdagens arbete

Riksdagsledamöterna har rätt att lägga fram förslag om ändring av riksdagens arbetsordning, tillsättande av ett tillfälligt utskott eller något annat ärende inom riksdagens behörighet, om det inte föreskrivs särskilt hur förslag ska väckas. Förslaget ska lämnas till centralkansliet. Talmanskonferensen kan vid behov yttra sig om förslaget.

22 §
Interpellation

En interpellation ska lämnas till centralkansliet. Interpellationen föredras i plenum och remitteras utan debatt till statsrådet för att besvaras.

Interpellationen besvaras vid en tidpunkt som närmare avtalas med talmannen inom 15 dagar från det interpellationen lämnades till statsrådet för kännedom.

Riksdagen röstar om förtroende för statsrådet eller en minister, om ett förslag om misstroende mot statsrådet eller en minister har lagts under debatten om interpellationen. Riksdagen kan besluta remittera ärendet till ett utskott, som ska komma med ett förslag till riksdagens beslut.

23 §
Statsrådets meddelanden och redogörelser

Statsrådets meddelanden och redogörelser föredras för riksdagen och tas därefter upp till behandling i plenum.

Riksdagen röstar om förtroende för statsrådet eller en minister, om ett förslag om misstroende mot statsrådet eller en minister har lagts under debatten om meddelandet. Riksdagen kan besluta remittera ärendet till ett utskott, som ska komma med ett förslag till riksdagens beslut.

När debatten om redogörelsen har avslutats, beslutar riksdagen vilket utskott ärendet remitteras till och om ett eller flera utskott ska lämna sitt utlåtande om ärendet till det utskott som bereder ärendet. Detta utskott ska föreslå det ställningstagande som ska godkännas med anledning av redogörelsen. Riksdagen kan dock besluta att inte remittera ärendet till något utskott, och då godkänner riksdagen inget ställningstagande med anledning av redogörelsen.

24 §
Statsministerns upplysning

En upplysning från statsministern eller någon annan minister i en aktuell fråga ges riksdagen vid en tidpunkt som avtalas med talmannen.


26 §
Debatter om aktuella frågor

En riksdagsledamot kan förelägga talmanskonferensen ett förslag om debatt i plenum om en bestämd aktuell fråga.


27 §
Skriftliga spörsmål

Svaret på ett skriftligt spörsmål ska ges inom 21 dagar från det att spörsmålet sändes till statsrådet. Meddelande om att svar på skriftliga spörsmål kommit till riksdagen antecknas i protokollet från plenum.


34 §
Behandlingsordning

Ärenden som gäller förtroende för statsrådet eller en minister ska behandlas skyndsamt. Utskotten ska i allmänhet först behandla regeringspropositioner och statsrådets skrivelser om ärenden som gäller Europeiska unionen.


35 §
Utskottens sammanträden

Under avbrott i riksmötet eller då riksdagen avslutat sitt arbete sammanträder utskottet på initiativ av ordföranden eller om minst en tredjedel av utskottets medlemmar anhåller om det hos ordföranden. Ordföranden sammankallar utskottet också på begäran av statsrådet.


39 §
Beslutsfattande i utskott

Ett ärende ska bordläggas en gång till ett senare utskottssammanträde på ett förslag som fått bifall. Därefter bordläggs ärendet bara om utskottet så beslutar.


42 §
Utskottens betänkanden och utlåtanden

En reservation till ett betänkande eller en avvikande mening till ett utlåtande ska lämnas till utskottets sekreterare inom en av utskottet bestämd tid. Reservationen eller den avvikande meningen ska motsvara den ståndpunkt som undertecknaren företrädde i den avgörande behandlingen av ärendet.


55 §
Enda behandling

Andra ärenden på dagordningen för plenum än de som avses i 53 och 54 § som riksdagen ska fatta beslut om och som något annat inte föreskrivs särskilt om tas i plenum upp till enda behandling. I början av den enda behandlingen föredras utskottets betänkande och i slutet av behandlingen fattas beslut om förslaget i betänkandet. Efter debatt kan ärendet tas upp till detaljerad behandling, då beslut fattas i ärendet.


57 §
Bordläggning

Ett ärende ska under remissdebatten bordläggas till ett nära förestående plenum, om någon riksdagsledamot begär detta. Därefter kan ärendet inte längre bordläggas under remissdebatten.

Utskottens betänkanden föredras först för bordläggning till ett plenum som hålls tidigast nästa dag. Av särskilda skäl kan riksdagen dock besluta bordlägga ärendet till ett plenum redan samma dag.

I första behandling och i behandling som avses i 54 och 55 § bordläggs ärendet därefter en gång på ett förslag som fått bifall. I annat fall bordläggs ärendet om riksdagen så beslutar.

Meddelanden och redogörelser från statsrådet samt interpellationer kan inte bordläggas sedan debatten om dem har inletts. Bestämmelserna om bordläggning av ett ärende gäller inte upplysningar från statsministern eller debatter om aktuella frågor.

58 §
Framläggande av ändringsförslag

Ett ändringsförslag som läggs fram i första behandlingen av ett lagstiftningsärende och som inte finns i handlingarna ska om möjligt lämnas till centralkansliet utan motiveringar senast två timmar före plenum. Förslaget lämnas till riksdagsledamöterna innan beslut fattas i ärendet. Talmannen kan av särskilda skäl för omröstning också föredra ett förslag som framlagts senare.


59 §
Behandlingen av budgetpropositionen

Budgetpropositionen tas upp till enda behandling i plenum utifrån finansutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän debatt och när debatten har avslutats tas ärendet upp till detaljbehandling. Huvudtitlar eller avdelningar eller kapitel i dem konstateras ha blivit godkända enligt betänkandet, om förslag till ändring av dem inte har framställts enligt vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Ett ändringsförslag som gäller finansutskottets betänkande ska, även då det ingår i handlingarna, lämnas till centralkansliet inom en tid som riksdagen bestämmer. Ett senare framlagt ändringsförslag behandlas inte, om inte talmannen av särskilda skäl finner det behövligt.

Ett förslag om att ett nytt anslag som inte ingår i propositionen eller något annat beslut ska godkännas i budgeten beaktas när beslut fattas om budgeten endast om det har väckts genom en budgetmotion.


69 §
Protokoll från plenum

Protokollet undertecknas av riksdagens generalsekreterare och justeras av presidiet. Det görs tillgängligt för allmänheten via ett datanät.

71 §
Publicering av riksdagshandlingarna

Riksdagshandlingarna görs tillgängliga för allmänheten via ett datanät. I riksdagshandlingarna publiceras protokollen från riksdagens plenum och svenskspråkiga sammandrag av dem, regeringens propositioner och skrivelser om återtagande av propositioner, statsrådets skrivelser till riksdagen, förordningar och andra författningar och beslut på lägre nivå som lämnats till riksdagen för granskning, berättelser, statsrådets meddelanden och redogörelser, förteckningen över lagförslag som godkänts att vila, utskottens betänkanden och utlåtanden, riksdagens svar och skrivelser, motioner, interpellationer samt skriftliga spörsmål med svar.

De handlingar som nämns i 1 mom. kan dessutom publiceras i tryckt form eller som andra upptagningar.

Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om publiceringen av riksdagshandlingarna.

80 §
Meddelanden om plenum och utskottens sammanträden

Meddelanden om plenum och dagordningen för plenum ges i så god tid före plenum som möjligt. Talmanskonferensen beslutar hur meddelandena ska ges.

Kallelserna till utskottens sammanträden meddelas i god tid före sammanträdena.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 13 december 2010

På riksdagens vägnar


Sauli Niinistötalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.