57/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011

Lag om ändring av 48 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 48 § som följer:

48 §
Beviljande av uppehållstillstånd för en person som kommer från det forna Sovjetunionens territorium

Utöver vad som annars föreskrivs i denna lag beviljas en person som kommer från det forna Sovjetunionens territorium kontinuerligt uppehållstillstånd, om

1) sökanden har hört till den förflyttade befolkningen från Ingermanland som åren 1943 och 1944 överfördes till Finland och efter krigsslutet återsändes till Sovjetunionen, eller om

2) sökanden har tjänstgjort i finska armén åren 1939—1945.

Ett villkor för att uppehållstillstånd beviljas är att sökanden har tillgång till bostad i Finland.

Uppehållstillstånd beviljas också en i 1 mom. avsedd persons familjemedlem samt barn som är beroende av denne för sin försörjning och som inte har fyllt 18 år innan sökanden har beviljats uppehållstillstånd på en grund som anges i 1 mom.

För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska kunna beviljas förutsätts inte att utlänningens eller hans eller hennes familjemedlemmars försörjning är tryggad.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ansökningar om uppehållstillstånd som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en person som kommer från det forna Sovjetunionens territorium själv, den ena av hans eller hennes föräldrar eller minst två av fyra mor- eller farföräldrar enligt anteckning i något dokument har eller har haft finsk nationalitet och personen i fråga har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska, tillämpas på denna person de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om sökanden har anmält sig som återflyttare vid en finsk beskickning senast den 1 juli 2011 och har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd senast den 1 juli 2016. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas förutsätts dock inte att sökanden har deltagit i samhällsorientering som anordnas i utflyttningslandet.

I fråga om en i 3 mom. avsedd persons familjemedlem samt barn som är beroende av denne för sin försörjning ska de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas, om ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in senast den 1 juli 2016.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 252/2010
FvUB 23/2010
RSv 220/2010

  Helsingfors den 21 januari 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.