55/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 9 § som följer:

9 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Södra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Södra Finland i hela landet följande uppgifter som föreskrivits för regionförvaltningsverken:

1) registrerings- och tillsynsuppgifter enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008),

2) beviljande av och tillsyn över koncessioner enligt lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999),

3) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och gymnasielagen (629/1998) samt beviljande av motsvarande dispens för rektor enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska dessutom sörja för

1) riksomfattande utveckling av förmedlingsrörelseregistret enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000),

2) allmän utveckling och samordning av regionförvaltningsverkens verksamhet och kommunikation,

3) riksomfattande skötsel av uppgifter som gäller regionförvaltningsverkens räkenskapsverk och ekonomisystem,

4) riksomfattande skötsel av regionförvaltningsverkens uppgifter som hänför sig till kostnadsberäkning, prissättning av prestationer och tidsredovisning,

5) förande av ett register över de samserviceavtal som avses i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) samt för riksomfattande utveckling av samservicen och av samarbetet mellan de statliga myndigheter som deltar i den.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar i hela landet, med undantag av landskapet Åland, i räddningslagen (468/2003) avsedd befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum.

För skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 5 punkten har Regionförvaltningsverket i Södra Finland en verksamhetsenhet som är fristående i förhållande till verkets ansvarsområden och enheten som ansvarar för förvaltningstjänster


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Behandlingen av ansökningar om befrielse från skyldigheten att inrätta skyddsrum som gäller byggnader belägna i landskapet Åland, och som anhängiggörs vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland innan denna förordning träder i kraft, ska slutföras vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Lagstiftningsråd
Ilkka Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.