29/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av 10 kap. i rättegångsbalken

 I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. i rättegångsbalken, sådant det lyder i lag 135/2009, en ny 11 a § och till 10 kap. 17 § 2 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

10 kap.

Om forum i tvistemål

11 a §

 Ett ärende som gäller gottgörelse, åtskiljande av egendom eller klander av åtskiljande eller gottgörelseavgörande enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någondera av samborna har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om ärendet inleds efter den ena sambons död, tillämpas dock 17 § i detta kapitel.

17 §

 Med ett ärende som gäller kvarlåtenskap avses ett ärende som gäller


 3 a) gottgörelse, åtskiljande av egendom eller klander av åtskiljande eller gottgörelseavgörande enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, om ärendet inleds efter den ena sambons död, Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

 Denna lag tillämpas inte på sådana i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll avsedda samboförhållanden som har upphört innan lagen har trätt i kraft.

RP 37/2010
LaUB 23/2010
RSv 201/2010

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.