20/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag ändring av 16 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1446/2006, som följer:

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd

 Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) samt samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte stöd för husdjursskötsel och eventuellt beviljat stöd betalas inte ut för det stödår då den behöriga myndigheten konstaterat gärningen som har lett till dom. Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts till djurhållningsförbud, betalas stöd för husdjursskötsel inte ut för tiden då förbudet är i kraft och inte heller för tiden mellan gärningsåret och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av stöden för husdjursskötsel ska beträffande stöden för djurarten i fråga avbrytas när åtalsprövning inletts i ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.