6/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005) 5 §, 6 §, 7 § 1 mom., 9 §, 11 § och 12 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i statsrådets förordning 813/2010, som följer:

5 §
Undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon

 Säkerhets- och kemikalieverket kan bevilja undantag för försäljning eller förmedling av produkter vars VOC-halt överstiger gränsvärdena enligt tabell 2 i bilaga 2, om produkterna säljs eller förmedlas i syfte att användas för restaurering eller reparation av ett museifordon enligt 24 § i fordonslagen (1090/2002) eller av ett annat gammalt fordon som planeras bli klassificerat som museifordon.

 Om säljaren inte har 1 mom. avsett undantag skall den som restaurerar eller reparerar ett gammalt fordon hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöka om undantag för inköp eller införsel av dessa produkter. Undantag kan beviljas om det är fråga om ett museifordon enligt 24 § i fordonslagen eller ett annat gammalt fordon som planeras bli klassificerat som museifordon.

6 §
Undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde

 Säkerhets- och kemikalieverket kan bevilja undantag för försäljning och förmedling av produkter vars VOC-halt överstiger gränsvärdena enligt tabell 1 i bilaga 2 om produkterna säljs eller förmedlas för att användas vid restaurering eller underhåll av följande objekt eller byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde:

 1) byggnader och områden som är skyddade enligt detaljplanen,

 2) objekt som enligt detaljplanen är märkta som byggnadsskyddsområden,

 3) objekt som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985), kyrkolagen (1054/1993), lagen om fornminnen (295/1963) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985),

 4) objekt som vid riksomfattande, regionala eller lokala inventeringar har konstaterats vara som byggnadshistoriskt eller kulturellt värdefulla,

 5) objekt som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (FördrS 19/1987),

 6) objekt för vilka Museiverket har beviljat bidrag för restaurering enligt 19 § i byggnadsskyddslagen eller närings-, trafik- och miljöcentralen har beviljat bidrag för vård av byggnadsarv, eller

 7) andra objekt med ett särskilt historiskt och kulturellt värde som kan jämställas med sådana objekt som avses i 1—6 punkten.

7 §
Undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde

 Om säljaren inte har undantag som avses i 6 §, skall den som restaurerar eller underhåller en byggnad hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöka undantag för inköp eller införsel av en produkt.


9 §
Behandlingsavgift

 Säkerhets- och kemikalieverket kan ta ut en avgift för behandling av ansökan om undantag enligt arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer.

11 §
Tillsyn

 Säkerhets- och kemikalieverket svarar för hur tillsynen över denna förordning läggs upp och utarbetar ett övervakningsprogram med hjälp av vilket efterlevnaden av förordningen övervakas. Tillsynsmyndigheterna enligt 22 § 1 mom. i miljöskyddslagen övervakar efterlevnaden av denna förordning.

 Övervakningsprogrammet kan vid behov ändras på initiativ av Säkerhets- och kemikalieverket eller miljöministeriet.

12 §
Tillhandahållande av uppgifter och behandling av dessa

 En försäljare eller importör som säljer eller förmedlar produkter i enlighet med bilaga 2 eller 5—7 § skall varje år före utgången av mars lämna Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om mängden produkter som importerats eller sålts under föregående kalenderår och deras användningsändamål. Uppgifterna lämnas första gången för år 2007. Säkerhets- och kemikalieverket upprättar en rapport över uppgifterna, som tillställs miljöministeriet före utgången av följande juni månad.


Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2011.

Helsingfors den 13 januari 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.