1422/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för behandling av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

För samråd och för att säkerställa informationsgången i ärenden som gäller flygtrafiken i landskapet Åland finns en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats.

2 §

Samrådsdelegationen utses för två år i sänder, och den består av en ordförande och tre medlemmar.

Kommunikationsministeriet utser ordföranden och en medlem, vilka kan vara representanter för den som är huvudman för flygplatsen, och landskapsregeringen två medlemmar.

3 §

Innan större underhålls-, ombyggnads- eller reparationsåtgärder eller andra förbättringsåtgärder utförs vid flygplatsen ska saken behandlas i samrådsdelegationen.

Samrådsdelegationen ska också behandla frågor som har betydelse för flygplatsens öppettider och säkerhet samt andra flygplatsfrågor som i övrigt är av vikt för landskapet.

4 §

Delegationen ska sammanträda två gånger per år och vid behov också oftare. Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av en medlem som landskapsregeringen utsett.

Kommunikationsministeriet och landskapsregeringen svarar var för sig för kostnaderna för de medlemmar som de har utsett.

Delegationen kan vid behov anta en arbetsordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats (431/2008).

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.