1410/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 48 § 5 mom., 50 § 1 mom., 100 § 2 och 3 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom.,

sådana de lyder, 48 § 5 mom. i lag 1248/2009, 50 § 1 mom. i lag 980/1999, 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom. i lag 1251/2009 samt 100 § 3 mom. i lag 946/2008, som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Om 1 mom. 3 punkten har tillämpats på överlåtelsen och om mottagaren överlåter samma egendom vidare innan fem år har förflutit från förvärvet ska, då beloppet av hans eller hennes överlåtelsevinst räknas ut, det belopp av den skattepliktiga överlåtelsevinsten som i enlighet med 1 mom. 3 punkten inte har ansetts som hans eller hennes fångesmans skattepliktiga inkomst dras av från anskaffningsutgiften eller från det belopp som enligt bestämmelserna i 46 § 1 mom. eller 49 § åtminstone ska dras av från överlåtelsepriset.


50 §
Överlåtelseförlust

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom ska dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår, och förlusten beaktas inte när underskottet för kapitalinkomstslaget fastställs.


100 §
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,80 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro.

Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 44 procent av det belopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger det fulla pensionsinkomstavdraget med.


101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,37, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 55 procent av det överskjutande beloppet.


106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 250 euro, ska från denna dras av detta inkomstbelopp. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

125 §
Arbetsinkomstavdrag

Avdraget utgör 5,9 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 740 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,2 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2011. Lagens 50 § 1 mom. tillämpas dock första gången på förluster som har uppkommit under skatteåret 2010.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.