1405/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. samt

fogas till 35 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen nya 63 a och 63 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) lagen om barndagvård (36/1973),

3) lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996),

4) folkhälsolagen (66/1972),

5) lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989),

6) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

7) socialvårdslagen (710/1982),

8) lagen om utkomststöd (1412/1997),

9) lagen om underhållsstöd (580/2008),

10) barnskyddslagen (417/2007),

11) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

12) lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),

13) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001),

14) mentalvårdslagen (1116/1990),

15) lagen om missbrukarvård (41/1986),

16) lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986),

17) hälsoskyddslagen (763/1994),

18) livsmedelslagen (23/2006),

19) lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986),

20) kemikalielagen (744/1989),

21) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987),

22) lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004),

23) lagen om social kreditgivning (1133/2002),

24) lagen om nykterhetsarbete (828/1982),

25) lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976),

26) veterinärvårdslagen (765/2009),

27) bibliotekslagen (904/1998),

28) lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992), och

29) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


35 §
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen

För de förlorade skatteinkomster som följer av de ändringar av beskattningsgrunder vid beskattningen för 2011 ersätts kommunerna genom att statsandelen till kommunerna höjs med 24,23 euro per invånare.

Om kommunens förlorade skatteinkomst efter den ökning av statsandelen som avses i 3 mom. är större än 24,23 euro per invånare, ökas kommunens statsandel för basservice med ett belopp som fås genom att 24,23 euro per invånare dras av från förlusten av skatteinkomster per invånare. Om kommunens förlust av skatteinkomster är mindre än 24,23 euro per invånare, dras från kommunens statsandel av ett belopp som fås genom att kommunens förlust av skatteinkomster per invånare dras av från 24,23 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2009 samt skattesatsen och invånarantalet för 2010.

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

Under 2011―2014 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 1,88 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik. År 2011 dras från statsandelen för kommunal basservice dessutom av 0,23 euro per invånare för finansiering av IT-servicecentralens inrättande och verksamhet inom den offentliga förvaltningen.


55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 12―23 § och de bestämningsgrunder som avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 34,11 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 65,89 procent.


11 kap.

Särskilda bestämmelser

63 a §
Utvärderingsförfarandet i fråga om en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning

Om de nyckeltal för kommunens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller soliditeten två år efter varandra har underskridit de gränsvärden som anges genom förordning av statsrådet, ska kommunen och staten tillsammans reda ut kommunens möjligheter att garantera sina invånare den service som lagstiftningen förutsätter samt vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för servicen.

Utredningen görs i en utvärderingsgrupp där en av medlemmarna utses av finansministeriet och en av kommunen. Efter att ha hört kommunen utser finansministeriet till ordförande för gruppen en person som är oavhängig av kommunen och ministeriet. Gruppen lägger fram ett förslag till åtgärder som behövs för att trygga servicen till invånarna. Kommunfullmäktige ska behandla gruppens åtgärdsförslag och delge finansministeriet beslutet om dem för eventuella fortsatta åtgärder.

Finansministeriet avgör utgående från gruppens åtgärdsförslag och kommunfullmäktiges beslut om det i syfte att ändra kommunindelningen behövs en sådan särskild utredning som avses i kommunindelningslagen (1698/2009).

63 b §
Vite

Om en kommun, en samkommun eller en utbildningsanordnare vid ordnandet av statsandelsåligganden har underlåtit att uppfylla en förpliktelse om vilken det föreskrivs eller bestäms i lag eller med stöd av lag, kan regionförvaltningsverket, efter att ha hört det behöriga ministeriet, ålägga kommunen eller hemkommunsersättningstagaren att vid vite uppfylla förpliktelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/2010
RvUB 25/2010
RSv 235/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.