1393/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 6 a §, sådan den lyder i lag 936/2004, som följer:

6 a §

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, har de sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har sin hemort i landskapet.

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i landskapet Åland om köparen de facto förbrukar den i landskapet. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i landskapet Åland, om köparen har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i landskapet Åland om köparen har sin hemort i landskapet.

I denna paragraf avses med skattskyldig återförsäljare näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas, el, värme och kyla är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen förbrukning av dessa produkter är obetydlig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på varor och tjänster för vilka skyldigheten att betala skatt har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 162/2010
FiUB 52/2010
RSv 257/2010
Rådets direktiv 2009/162/EU (32009L162), EUT nr L 15, 15.1.2010, s. 14

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.