1379/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd. Dessa enheter är statens skolhem och fängelsets familjeavdelning.

Vid statens skolhem tillhandahålls uppfostran och vård samt grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den för barn och unga personer som med stöd av barnskyddslagen (417/2007) är placerade i vård utom hemmet eller i eftervård och som inte på ett ändamålsenligt sätt kan uppfostras och vårdas vid någon annan barnskyddsenhet och inte heller på grund av sjukdom behöver vård som ges någon annanstans. Vid statens skolhem kan också tillhandahållas sådana mentalvårdstjänster som avses i mentalvårdslagen (1116/1990), med undantag för vård oberoende av patientens vilja.

Barn kan på det sätt som föreskrivs i barnskyddslagen placeras på fängelsets familjeavdelning hos en förälder som avtjänar ett fängelsestraff eller är häktad. Familjeavdelningen stöder föräldrarna i deras föräldraskap och förmåga att hantera sin livssituation. Syftet är att stödja interaktionen mellan barn och föräldrar och att skapa en trygg vardag för barnet såväl fysiskt som psykiskt.

2 §
Styrning, ledning och övervakning

Den allmänna styrning, ledning och övervakning av statens skolhem och fängelsets familjeavdelning som avses i barnskyddslagen hör till Institutet för hälsa och välfärd. Den grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den som ges vid statens skolhem styrs av Utbildningsstyrelsen.

Därutöver utövar regionförvaltningsverken tillsyn över den verksamhet som avses i 1 mom.

3 §
Direktion

Statens skolhem och fängelsets familjeavdelning har en gemensam direktion, som Institutet för hälsa och välfärd tillsätter för fyra kalenderår i sänder. Direktionen har en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra medlemmar som har personliga ersättare. När direktionen behandlar ärenden som gäller fängelsets familjeavdelning ska den höra Brottspåföljdsmyndigheten.

4 §
Reglemente

Direktionen godkänner reglementet för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning. Reglementet ska innehålla bestämmelser om direktionens sammanträden samt om enheternas verksamhet och personalens uppgifter. Direktionen kan inom sig tillsätta organ för planering och verkställande av de uppgifter som hör till direktionen.

5 §
Ordnande av barnskydd

Verksamheten vid statens skolhem kan ordnas som anstaltsvård eller som familjevård under anstaltens ledning. Bestämmelserna om anstaltsvård i 11 kap. i barnskyddslagen tillämpas också på familjevård som avses i denna lag.

Barn som är placerade med stöd av mentalvårdslagen får inte placeras i samma bostadsenhet som barn i vård utom hemmet.

Fängelsets familjeavdelning fungerar i anslutning till fängelset. Det av Institutet för hälsa och välfärd förordnade skolhemmet styr vid fängelsets familjeavdelning den verksamhet som avses i barnskyddslagen.

6 §
Samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten

Den dagordning som avses i 5 kap. 8 § i fängelselagen (767/2005) bereds av Brottspåföljdsmyndigheten i samarbete med personalen vid fängelsets familjeavdelning och fastställs av fängelsets direktör.

För att barnskyddet ska kunna genomföras ordnas diskussioner i enlighet med 31 § i barnskyddslagen. Om det sker sådana förändringar i förälderns situation som kan kräva justering i barnets klientplan, ska fängelsedirektören genast meddela den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter om detta.

7 §
Ordnande av grundläggande utbildning

I fråga om ordnande av grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den vid statens skolhem gäller vad som bestäms, föreskrivs och fastställs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och med stöd av den.

8 §
Ordnande av annan undervisning och verksamhet

Statens skolhem kan ordna arbetsverksamhet om det med tanke på barnets eller den ungas rehabilitering eller uppfostran anses behövligt.

För de barn och unga som har fullgjort sin läroplikt ska det om möjligt ordnas sådan yrkes- eller arbetsundervisning som motsvarar deras behov och anlag antingen av statens skolhem eller av statens skolhem i samarbete med anordnare av yrkesutbildning eller arbetskraftsmyndigheterna eller på något annat ändamålsenligt sätt.

9 §
Personal

Vid statens skolhem kan det finnas en föreståndare, biträdande föreståndare, psykologer, lärare, speciallärare, skolgångsbiträden, specialsjukskötare, socialarbetare, ansvariga handledare och handledare samt vid behov annan personal.

Vid fängelsets familjeavdelning kan det finnas en ansvarig handledare, handledare och vid behov annan personal.

I fråga om pensionsrätten för personal som nämns i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om statens uppfostringsanstalter och grunderna för de i dessa anställda personers pensionsrätt (293/1922).

10 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor för handledare är för uppgiften lämplig högskoleexamen eller sådan yrkesexamen på institutnivå som föregick yrkeshögskoleexamen. I fråga om behörighetsvillkoren för den övriga personalen gäller vad som bestäms om detta någon annanstans i lag och med stöd av lag.

11 §
Val av personal

Skolhemmens föreståndare och biträdande föreståndare utnämns av direktionen. Skolhemmens föreståndare ansvarar för anställandet av den övriga personalen.

Direktionen fattar beslut om val av serviceproducent som ansvarar för barnskyddsuppgifterna vid fängelsets familjeavdelning.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagens 3, 4 och 11 § tillämpas från och med den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 156/2010
ShUB 36/2010
RSv 230/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.