1373/2010

Utfärdad den 31 december 2010

Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat

Genom finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § i kreditinstitutslagen (121/2007) samt 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs med stöd av 92 § i kreditinstitutslagen (121/2007, nedan lagen) om beräkning av kreditinstituts kapitalkrav enligt lagens 55 § och om begränsning av exponeringar mot kunder enligt lagens 69 § samt om begränsning av exponeringar mot kunder enligt 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004). Vad som i denna förordning föreskrivs om kreditinstitut ska med stöd av 46 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) också tillämpas på värdepappersföretag som avses i den lagen, med undantag för de värdepappersföretag som avses i 2 mom. i samma paragraf.

2 §
Närmare bestämmelser

Finansinspektionen kan med stöd av lagens 93 § utfärda närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

2 kap

Kapitalkrav

3 §
Riskkoefficienter för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker

När den schablonmetod som avses i lagens 58 § används för beräkning av kapitalkrav tillämpas antingen de nedan angivna fasta riskvikterna eller riskvikter som fastställs på basis av externa kreditvärderingar, enligt vad som föreskrivs i bilagan till denna förordning.

För tillämpning av externa kreditvärderingar ska Finansinspektionen dela in kreditbetygen från varje ratinginstitut enligt lagens 58 § 3 mom. i riskklasser som framgår av den bifogade tabellen och som ska ligga till grund för riskvikterna vid användning av externa kreditvärderingar.

För sådana tillgångar och för sådana åtaganden utanför balansräkningen på vilka inte tillämpas någon riskvikt enligt bilagan, ska riskvikten 100 procent tillämpas.

4 §
Undantag i fråga om riskvikter

Vid tillämpning av lagens 55 § 1 mom. får riskvikten 0 procent, med avvikelse från vad som föreskrivs nedan i denna förordning och på de villkor som anges i 2 mom., tillämpas på sådana fordringar och på sådana åtaganden utanför balansräkningen för vilka motparten är ett finskt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet eller, om kreditinstitutet hör till sammanslutningen av inlåningsbanker, centralinstitutet, dess medlemskreditinstitut eller deras dotterföretag. Vad som i detta moment föreskrivs om ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet gäller också ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet, om kapitaltäckningskravet för konglomeratet beräknas enligt bilaga 1 till finansministeriets förordning 1193/2004. Vad som i detta moment föreskrivs om finansiella företagsgrupper gäller emellertid inte en finansiell företagsgrupp vars moderföretag inte är beläget i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).

Tillämpningen av den 1 mom. avsedda riskvikten förutsätter att det tillämpas enhetliga förfaranden för riskbedömning, riskmätning och kontroll i kreditinstitutet och i dess motpart och att det inte finns några förutsedda praktiska eller rättsliga hinder för att motparten kan överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till kreditinstitutet.

5 §
Konverteringsvärden som ska tillämpas på åtaganden utanför balansräkningen

För bestämmande av de konverteringsvärden som avses i lagens 58 § 2 mom. ska åtaganden utanför balansräkningen delas in i följande grupper:

Grupp I (högrisk):

Garantiförbindelser, kreditderivat och andra direkta kreditsubstitut

Tillgångar som förvärvats genom terminskontrakt

Avtalad utlåning på termin

Sålda värdepapper med återförsäljningsoption

Andra jämförbara poster

Grupp II (mellanrisk):

Entreprenad-, leverans- och exportgarantiförbindelser

Teckningsförbindelser med tilläggkreditmöjlighet

Bindande kreditlöften och kreditarrangemang med ursprunglig giltighetstid på mer än ett år

Andra jämförbara poster

Grupp III (lågrisk):

Remburser och andra åtaganden i samband med korta transaktioner

Bindande kreditlöften med ursprunglig giltighetstid på högst ett år

Grupp IV (obetydlig risk):

Kreditlöften som kan återtas villkorslöst

Konverteringsvärdet för ett åtagande utanför balansräkningen beräknas genom att dess nominella värde, eller när förbindelsen avser förvärv av värdepapper, värdepapperets marknadsvärde i grupp I multipliceras med konverteringsfaktorn 1, i grupp II med faktorn 0,5 och i grupp III med faktorn 0,2. Konverteringsvärdet för åtagandena i grupp IV är 0.

6 §
Tillämpning av en internmetod för kreditvärdering

Om ett kreditinstitut enligt lagens 59 § 1 mom. har fått tillstånd att med tillämpning av egna skattningar av LGD-värden (förlust vid fallissemang) eller egna konverteringsfaktorer sänka kapitalkravet för kreditrisken mot stater och centralbanker samt mot kreditinstitut och företag, beräknas löptiden med tillämpning av direktivets bilaga VII del 2 punkterna 13 och 15. I annat fall tillämpas punkt 12 i den nämnda bilagan och delen.

Vid tillämpning av den metod som avses i lagens 59 § 1 mom. anses ett offentligt organ och motparten till en fordring på hushåll ha fallerat om fordran inte har betalats inom 90 dagar efter det att den förfallit eller, då motparten är en kund i en annan EES-stat, om fordran eller räntan varit obetald den tid som föreskrivs i hemstatens lagstiftning, dock högst 180 dagar.

Tillstånd som avses i lagens 59 § 1 mom. kan beviljas för kreditinstitut som inte tillämpar egna uppskattningar för förlustandelar och konverteringsfaktorer på stater och centralbanker, kreditinstitut och företag, om kreditinstitutet för minst två år har tillgång till uppgifter som förutsätts för tillämpning av de metoder som avses i paragrafen. Som villkor för tillståndet ska ställas att kreditinstitutet året efter att tillståndet beviljats har tillgång till uppgifter för tre år, året därefter för fyra år och året därefter för fem år. Ytterligare ett villkor är att den försiktighet som förutsätts i direktivets bilaga VII del 4 punkterna 49, 54 och 63 vid tillämpning av uppgifter som hänför sig till en kort period i tillräcklig utsträckning har beaktats vid fastställandet av riskparametrarna. Dessutom måste uppgifterna hänföra sig till en så lång tid att det kan säkerställas att kapitalkravet har beräknats på ett tillräckligt tillförlitligt sätt.

7 §
Tillämpning av metoder för kreditriskreducering

Vid tillämpning av lagens 60 § ska utöver vad som föreskrivs i direktivets artiklar 90―93 och bilaga VIII bestämmelserna nedan i denna paragraf följas.

Säkerheter i bostadsfastigheter får beaktas som kreditriskreducerande även om gäldenärens solvens är beroende av säkerhetens avkastning. Med säkerhet i bostadsfastighet avses vid tillämpningen av denna förordning inteckningar som fastställts i ett i huvudsakligen för boende avsett inteckningsbart objekt enligt 16 kap. 1 § och 19 kap. 1 § i jordabalken (540/1995) samt aktier, andelar och bostadsrätter i ett aktiebolag enligt 1 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009).

Säkerheter i kommersiella fastigheter får beaktas som kreditriskreducerande endast vid tillämpning av sådana internmetoder för kreditvärdering som avses lagens i 59 § 1 mom. och under förutsättning att gäldenärens solvens inte väsentligen är beroende av fastighetssäkerhetens avkastning. Utan hinder av det som sägs ovan får säkerheter i kommersiella fastigheter som är belägna i någon annan EES-stat beaktas vid tillämpning av de bestämmelser som gäller i den nämnda staten. Aktier och andelar i fastighetsbolag får jämställas med aktier och andelar i bostadsaktiebolag.

Vid tillämpning av internmetoder enligt lagens 59 § 1 mom. får också fordringar som utgör säkerheter samt även andra pantobjekt än fastigheter, värdepapper, fordringar, kontanta medel och guld beaktas som kreditriskreducerande.

Vid tillämpning av internmetoder ska på beräkning av förlustandelar inte tillämpas direktivets bilaga VIII del 3 punkt 74. Inte heller tillämpas det temporära undantag från huvudregeln som gäller lägre förluster vid fallissemang enligt bilagans del 3 punkt 72, med undantag av den leasing av utrustning som avses i den ovannämda punkten 72 andra stycket punkt b. Trots det som sägs ovan får en säkerhet som är belägen i en annan EES-stat beaktas vid tillämpning av de bestämmelser som gäller i den nämnda staten.

Garantiförbindelser och jämförbara ansvarsförbindelser som en annan EES-stat eller dess centralbank har ställt som säkerhet för en fordran som har utställts och finansierats i statens nationella valuta jämställs med fordringar på staten i fråga.

8 §
Beräkning av kapitalkrav för exponeringar i handelslagret

Vid beräkning av kapitalkrav för sådana exponeringar i handelslagret som avses i lagens 64 § 1 mom. ska riskvikten 0 tillämpas på sådana fordringar på en EES-stat och dess centralbank som har utställts och finansierats i nationell valuta.

Sådana säkerställda obligationslån enligt punkt 21 i bilagan till denna förordning på vilka tillämpas en lägre riskkoefficient enligt den nämnda punkten får på motsvarande sätt beaktas vid beräkning av kapitalkravet för den specifika risk som avses i 64 § 1 mom. 2 punkten i lagen. Vid tillämpning av detta moment beaktas den återstående löptiden för obligationslånet vid beräkning av kapitalkravet för den specifika risken.

3 kap

Exponeringar mot kunder

9 §
Exponeringar mot kunder som inte klassificeras som stora exponeringar

Som stora exponeringar klassificeras vid tillämpning av lagens 69 § och 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat inte

1) exponeringar mot kunder, där på motparten enligt bilagan till denna förordning tillämpas riskkoefficienten 0 procent,

2) sådana säkerställda obligationslån enligt avdelning I punkt 21 i bilagan till denna förordning som emitterats av kreditinstitut, upp till 90 procent av deras nominella värde,

3) exponeringar mot kunder som hänför sig till ett kreditinstituts centrala kreditinstitut som avses i 2 mom. eller till ett annat kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp enligt lagens 16 § som det centrala kreditinstitutet, på följande villkor:

a) kreditinstitutet är medlem av en säkerhetsfond enligt lagens 7 kap. och av en förening eller sammanslutning som gemensamt företräder kreditinstitut som är medlemmar i säkerhetsfonden,

b) av kreditinstitutets stadgar eller bolagsordning framgår vilken säkerhetsfond och vilken förening eller sammanslutning enligt a-punkten kreditinstitutet är medlem av; av stadgarna ska dessutom framgå att kreditinstitutets centrala kreditinstitut har godkänts av den ovan nämnda säkerhetsfonden, föreningen eller sammanslutningen,

c) exponeringen mot kunder grundar sig på en i 2 mom. avsedd uppgift av det centrala institutet eller ett annat kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp enligt lagens 16 §,

d) säkerhetsfondens stadgar anges att säkerhetsfonden förbinder sig att på de villkor som föreskrivs i lagens 7 kap. bevilja understöd för att täcka förluster till följd av sådana i denna punkt avsedda exponeringar mot kunder som närmare anges i stadgarna, om det är nödvändigt för att säkerställa verksamheten i ett medlemskreditinstitut,

4) fordringar som avser engångsarvode som avtalats med kunder för ordnande av emission eller andra rådgivningstjänster i samband med företagsregleringar och som förfaller till betalning senast tio bankdagar efter att faktura skickats,

5) fordringar på en annan än i 1 punkten avsedd centralbank, som grundar sig på en kassareservdeposition i centralbanken i dess hemstats valuta.

6) sådana åtaganden som avses i 5 § 1 mom. grupp IV, om detta enligt villkoren för åtagandet inte orsakar prestationsskyldighet som kan leda till överskridning av de gränser som anges i lagens 69 § eller i 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

7) sådan säkerhet enligt 19 § i lagen om bostadsköp (843/1994) som beviljats av ett aktiebolag.

Som ett centralt kreditinstitut enligt 1 mom. 3 punkten betraktas ett kreditinstitut som uppfyller följande villkor:

1) det centrala kreditinstitutet sköter, ensamt eller tillsammans med ett annat kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp enligt lagens 16 §, uppgifter för alla de kreditinstituts räkning, som hör till samma säkerhetsfond enligt 7 kap., när uppgifterna grundar sig på stadgarna eller bolagsordningen för dessa kreditinstitut, deras gemensamma säkerhetsfond eller en förening eller sammanslutning, som gemensamt företräder instituten, eller på ett skriftligt avtal mellan dessa, och

2) av det centrala kreditinstitutets stadgar eller bolagsordning framgår till vilken säkerhetsfond de kreditinstitut hör som det är gemensamt centralt kreditinstitut för.

På exponeringar av ett i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) avsett medlemsinstitut i en sammanslutning av inlåningsbanker, som grundar sig på centraliserad förvaltning av likviditeten i sammanslutningen och hänför sig till ett kreditinstitut utanför sammanslutningen, får med centralkreditinstitutets samtycke avstå från att tillämpa vad som i 21 § 3 mom. i nämnda lagen bestäms om begränsningar av exponeringar mot kunden. På centralkreditinstitutets samtycke tillämpas 1 mom. i den nämnda paragrafen.

Utöver vad som bestäms i denna paragraf, får Finansinspektionen på ansökan av ett kreditinstitut bevilja kreditinstitutet tillstånd att inte klassificera som stora exponeringar de poster som avses i artikel 113 punkt 4 f i kreditinstitutsdirektivet.

4 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2010.

11 §
Övergångsbestämmelse

Trots vad som föreskrivs i 9 § 1 mom. 3 punkten får kreditinstitut tillämpa på de kundrisker som avses i punkten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning till utgången av 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119

Helsingfors den 31 december 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.