1371/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 12 a § i lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 a § i lagen om statens säkerhetsfond (379/1992), sådan paragrafen lyder i lag 1508/2001, ett nytt 4 mom. som följer:

12 a §
Täckande av en stödtagande banks förluster samt andra särskilda stödvillkor

Stödvillkoren ska också ange det belopp som den stödtagande bankens ledning högst får betalas i arvoden, om detta behövs för att målen för kreditinstitutens belöningssystem enligt 49 § 2 mom. i kreditinstitutslagen ska kunna uppnås. Även i övrigt ska stödvillkoren uppfylla kraven enligt punkt 23 k i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.