1369/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1513/2001, ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Det som i 1 mom. föreskrivs om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet tillämpas på motsvarande sätt på sådant temporärt avbrytande av verksamheten vid en filial till ett kreditinstitut från tredje land som avses i 166 h § i kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.