1368/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 2 punkten och

ändras 2 § 1 punkten och 31 § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § 1 punkten i lag 918/2008 och 31 § 1 mom. 1 punkten i lag 303/2010, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) kreditinstitut, filialer till utländska kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (121/2007) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 30 § 1 mom. 3―11 punkten i kreditinstitutslagen,


31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av

1) Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 4―8, 10―13, 20 och 20 a punkten i den paragrafen,Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.