1367/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 1 kap. 1 § 11 mom. och 4 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 923/2007, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Bestämmelser om tillämpning av denna lags bestämmelser om värdepappersförmedlare på utländska värdepappersföretag, utländska kreditinstitut och utländska fondbolag finns i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), kreditinstitutslagen (121/2007) och lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

4 §

I denna lag avses med


4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag som avses i 2 § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen och som enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller sin koncession tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag samt sådana fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder och sådana utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland och som enligt sin koncession bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder,Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.