1358/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om upphävande av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), nedan den lag som upphävs.

2 §

En filial till ett kreditinstitut från ett tredjeland, som vid denna lags ikraftträdande har en gällande koncession som beviljats med stöd av den lag som upphävs, får fortsätta bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland i enlighet med den koncessionen.

3 §

Den lag som upphävs ska tillämpas på sådana inlåningsavtal enligt 166 o § 2 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) som ett utländskt kreditinstituts filial har ingått före denna lags ikraftträdande eller inom ett år efter lagens ikraftträdande.

4 §

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den lag som upphävs eller annars avses en bestämmelse i den lag som upphävs, ska de bestämmelser i kreditinstitutslagen tillämpas som införts i stället för bestämmelsen i den lag som upphävs.

5 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.