1342/2010

Given i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 12 c § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen (710/1982) 12 c § 2 mom., sådant det lyder i lag 1428/2004, som följer:

12 c §

Den hemservice som avses i 17 § 1 mom. 3 punkten i denna lag och den hemsjukvård som innefattas i 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) kan inom ramen för försöket helt eller delvis kombineras och ordnas som hemvård. Verkställigheten av hemvården kan också skötas så att kommunala hemserviceuppgifter anförtros det organ i samkommunen i fråga som handhar folkhälsoarbetet eller så att hemsjukvårdsuppgifter inom folkhälsoarbetet som hör till samkommunen överförs till de organ som svarar för socialvården i kommunerna i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010
ShUB 40/2010
RSv 244/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.