1327/2010

Given i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkhälsolagen (66/1972) 14 § 1―4 och 6 mom., 14 a , 14 b, 15 a, 15 b, 16―18, 21―28, 28 a och 40 §, 41 § 1 mom. och 49 §,

av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 928/2005 och 626/2007, 2 mom. sådant det lyder i lag 771/2005, 3 mom. sådant det lyder i lag 605/1991, 4 mom. sådant det lyder i lag 674/1983 och 6 mom. sådant det lyder i lag 626/2007, 14 a § sådan den lyder i lagarna 675/1979, 746/1992 och 1385/2001, 14 b § sådan den lyder i lag 418/2007, 15 a § sådan den lyder i lagarna 788/1976 och 746/1992, 15 b och 49 § sådana de lyder i lag 855/2004, 18 § sådan den lyder i lag 124/1995, 21 § sådan den lyder i lag 746/1992, 22 och 28 a § sådana de lyder i lag 248/1997, 23 § sådan den lyder i lag 498/2003, 24 § sådan den lyder i lagarna 293/2006 och 418/2007, 25 § sådan den lyder i lagarna 293/2006 och 626/2007, 27 § sådan den lyder i lag 1117/1990, 28 § sådan den lyder i lag 431/2003, 40 § sådan den lyder i lag 1116/1999 och 41 § 1 mom. sådant det lyder i lag 928/2005,

ändras 1 §, 4 § 1 mom., 13 c § 2 mom., 15 §, 42 § 1 mom., 43 § 1 mom., 44 § 1 mom. och 47 och 48 §,

sådana de lyder, 1 § och 4 § 1 mom. i lag 928/2005, 13 c § 2 mom. i lag 1429/2004, 15 § delvis ändrad i lagarna 744/1978, 407/1988, 1117/1990 och 1385/2001, 42 § 1 mom., 43 § 1 mom. och 44 § 1 mom. i lag 1537/2009, 47 § delvis ändrad i lagarna 592/1975, 930/1980 och 746/1992 och 48 § i lag 746/1992, samt

fogas till 44 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 §

Med folkhälsoarbete avses främjande av hälsan, inbegripet förebyggande av sjukdomar och olycksfall, som är inriktat på individen, befolkningen och livsmiljön, samt sjukvård till individen. Bestämmelser om innehållet i folkhälsoarbetet finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Folkhälsoarbete kan också benämnas primärvård.

4 §

Sakkunniginrättningar för folkhälsoarbetet är Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om Institutet för hälsa och välfärd finns i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Bestämmelser om Strålsäkerhetscentralen finns i lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) och om Arbetshälsoinstitutet i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978).


13 c §

Den hemservice som avses i 17 § 1 mom. 3 punkten i socialvårdslagen och den hemsjukvård som avses i 25 § i hälso- och sjukvårdslagen kan inom ramen för försöket helt eller delvis kombineras och ordnas som hemvård. Verkställigheten av hemvården kan också skötas så att de kommunala hemserviceuppgifterna anförtros det organ i samkommunen i fråga som handhar folkhälsoarbetet eller så att de hemsjukvårdsuppgifter inom folkhälsoarbetet som hör till samkommunen överförs till de organ som svarar för socialvården i kommunerna i fråga.

15 §

För de i 13―22 och 24―29 § i hälso- och sjukvårdslagen avsedda funktionerna ska kommun ha en hälsovårdscentral. Centralens funktioner kan vid behov förläggas till mottagningsfilialer eller ordnas med hjälp av rörliga verksamhetsenheter.

Kommun kan utöver de i 1 mom. avsedda funktionerna anförtro hälsovårdscentralen till folkhälsoarbetet hörande uppgifter som enligt andra lagar ålagts kommunen.

Kommunen kan även med andra än i 16-17 § i hälso- och sjukvårdslagen avsedda läroanstalter ingå överenskommelse om att den hälso- och sjukvård som ankommer på läroanstalten ska skötas av kommunens hälsovårdscentral.

42 §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera en kommuns och en samkommuns verksamhet enligt denna lag och hälso- och sjukvårdslagen samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten, när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.


43 §

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av folkhälsoarbetet eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela föreläggande om hur de ska avhjälpas. När föreläggande meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet, en del av den eller en anordning förbjudas omedelbart.


44 §

Om det vid styrningen och övervakningen av folkhälsoarbetet konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag eller hälso- och sjukvårdslagen har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman eller befattningshavare som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.


Kommunen och samkommunen är skyldiga att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket lämna de uppgifter och rapporter om sin verksamhet enligt denna lag och hälso- och sjukvårdslagen som behövs för styrningen och övervakningen.

47 §

Ändring i beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Vad som sägs i 1 mom. ska inte tillämpas när något annat föreskrivs om ändringssökande i lag eller förordning eller ändringssökande är förbjudet, och inte heller om beslutet enligt kommunallagen (365/1995) kan underställas kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen för prövning.

48 §

Beslut av det organ som avses i 6 § 1 mom. får verkställas enligt 98 § kommunallagen innan det har vunnit laga kraft. Trots den bestämmelsen får ett beslut verkställas även om ändring sökts, om det till sin natur är sådant att det måste verkställas utan dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och organet har bestämt att det genast ska verkställas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010
ShUB 40/2010
RSv 244/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.