1317/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 5 kap. som följer:

5 kap.

Sökande av ändring

53 §
Besvärsinstanser

För sökande av ändring finns besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen och högsta domstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden finns i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). Bestämmelser om högsta domstolen finns i lagen om högsta domstolen (665/2005).

53 a §
Rätt att söka ändring

En part som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom skriftliga besvär. Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär.

I försäkringsdomstolens beslut genom vilket avgjorts frågan om en kroppsskada, sjukdom eller ett dödsfall berättigar till skadestånd enligt denna lag eller om vem som ska erlägga skadestånd samt i försäkringsdomstolens beslut med anledning av grundbesvär får ändring sökas hos högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen med stöd av 30 kap. 3 § i rättegångsbalken meddelar besvärstillstånd.

53 b §
Verkställighet av beslut

Försäkringsanstaltens beslut ska oberoende av ändringssökande iakttas tills ärendet är avgjort genom ett lagakraftvunnet beslut. Ett lagakraftvunnet beslut av en försäkringsanstalt och besvärsnämnden för olycksfallsärenden verkställs som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

53 c §
Grundbesvär

En part som anser att debiteringen av en avgift som har påförts enligt denna lag har stridit mot lag eller avtal får skriftligen anföra grundbesvär över debiteringen hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom två år från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades. Om sådana besvär anförs med anledning av utmätning, ska vad som föreskrivs om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) dessutom tillämpas.

En part som är missnöjd med besvärsnämndens beslut i ett i 1 mom. avsett ärende får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär.

53 d §
Tid för sökande av ändring och lämnande av besvär

Tiden för sökande av ändring är 30 dagar från den dag då parten fick del av försäkringsanstaltens eller besvärsnämnden för olycksfallsärendens beslut. Om det inte visas något annat, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden har uppgett.

Besvärsskriften ska inom tiden för sökande av ändring lämnas till den försäkringsanstalt som har meddelat beslutet. I ärenden som gäller grundbesvär ska besvärsskriften lämnas till besvärsinstansen.

När ändring söks i försäkringsdomstolens beslut gäller i tillämpliga delar vad som i 30 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i hovrätts avgörande. Tiden för begäran om besvärstillstånd och anförande av besvär är 60 dagar räknat från den dag då ändringssökanden fick del av försäkringsdomstolens beslut.

53 e §
Självrättelse och överföring av besvär till en besvärsinstans

Om försäkringsanstalten till alla delar bifaller de yrkanden som framställts i besvären, ska den ge ett nytt beslut i ärendet. Det nya beslutet får överklagas så som föreskrivs i 53 a och 53 d §.

Om försäkringsanstalten inte kan ändra det överklagade beslutet så som anges i 1 mom., ska den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften, de handlingar som gäller besvärsärendet och sitt utlåtande till besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller, om besvären avser besvärsnämndens beslut, till försäkringsdomstolen. Försäkringsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den del den bifaller ett yrkande som framförts i besvären. Om försäkringsanstalten godkänner det yrkande som framställts i besvärsskriften helt eller delvis efter det att besvärsskriften redan har lämnats till besvärsinstansen, kan försäkringsanstalten likaså meddela ett interimistiskt beslut i ärendet. Besvärsinstansen ska utan dröjsmål underrättas om det interimistiska beslutet. En försäkringsanstalts interimistiska beslut får inte överklagas.

En avvikelse från den tidsfrist som anges i 2 mom. får göras, om inhämtande av behövlig tilläggsutredning med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden ska då utan dröjsmål meddelas att tilläggsutredning skaffas. Besvärsskriften och utlåtandet ska dock tillställas den behöriga besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

53 f §
Besvär som kommit in efter tiden för sökande av ändring

Har en besvärsskrift eller annan skrivelse som inom viss tid ska ges in till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen eller högsta domstolen inkommit efter utgången av denna tid, kan den trots detta upptas till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

53 g §
Rättelse av sakfel och skrivfel

Grundar sig en försäkringsanstalts beslut på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller har det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan försäkringsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter dock att parten samtycker till att beslutet rättas.

Försäkringsanstalten ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part.

54 §
Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut

Om det i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad ersättning eller höjning av beviljad ersättning framkommer ny utredning, ska försäkringsanstalten pröva ärendet på nytt. Trots sitt tidigare lagakraftvunna beslut kan försäkringsanstalten bevilja den förvägrade ersättningen eller den tidigare beviljade ersättningen till ett större belopp. Också besvärsnämnden för olycksfallsärenden och försäkringsdomstolen kan vid behandlingen av ett ärende som gäller ändringssökande förfara på motsvarande sätt.

54 a §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som en försäkringsanstalt har meddelat på grundval av denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ett sådant beslut får överklagas så som föreskrivs i 53 a och 53 d §.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller försäkringsdomstolen har meddelat på grundval av denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om försäkringsanstalten yrkar att ett beslut ska undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut ska undanröjas ska göras inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

I fråga om extraordinärt ändringssökande gäller dessutom 31 kap. i rättegångsbalken.

54 b §
Återkrav

Om någon har fått ersättning enligt denna lag till ett högre belopp än vad som föreskrivs i denna lag, ska försäkringsanstalten återkräva den grundlöst utbetalda ersättningen.

Det är möjligt att helt eller delvis avstå från återkrav av en grundlöst utbetald ersättning, om detta anses skäligt och utbetalningen av ersättningen inte ska anses vara en följd av ersättningssökandens eller dennes representants svikliga förfarande eller om det belopp som ska återkrävas är litet.

En grundlöst utbetald ersättning får återkrävas också genom kvittning mot andra framtida ersättningsposter än sådana som avses i andra meningen i 63 §. Utan ersättningstagarens samtycke får dock inte från den ersättningspost som var gång ska betalas dras av mer än en sjättedel av den del av ersättningen som återstår då på ersättningsposten verkställts förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller innehållits källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

En grundlöst utbetald ersättning ska återkrävas inom tio år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet meddelades, om inte preskriptionen avbrutits före det. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

54 c §
Särskilda bestämmelser

Vad som i detta kapitel föreskrivs om försäkringsanstaltens beslut gäller i tillämpliga delar beslut som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund meddelat med stöd av denna lag. Försäkringsanstalten får inte söka ändring genom besvär i ett beslut som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund eller en besvärsinstans har meddelat med stöd av 41 b § 1―5 mom.

Har en ansökan eller anmälan som ska inges till en försäkringsanstalt inom viss tid inkommit efter utgången av denna tid, utgör denna omständighet inte hinder för beviljande av skadestånd, om det funnits vägande skäl till förseningen.

Det som i första meningen i 41 a § 3 mom. föreskrivs om en parts och intressebevakares rätt att föra talan i ärenden enligt denna lag ska på motsvarande sätt tillämpas vid sökande av ändring i beslut av en försäkringsanstalt och besvärsnämnden för olycksfallsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010
ShUB 42/2010
RSv 246/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.