1315/2010

Given i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen (1429/2004), sådan ikraftträdandebestämmelsen lyder i lag 1106/2008, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2014.

Tidigare uppgifter om hemservice och hemsjukvård kan trots sekretessbestämmelserna överföras till ett register som innehåller uppgifter om hemvården, om det behövs för ordnandet av tjänsterna.

Trots 13 b § 3 mom. kan försöket fortsätta till och med 31 december 2014.

En kommun eller samkommun vars deltagande i försöket har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet kan lösgöra sig från försöket efter att skriftligen ha underrättat social- och hälsovårdsministeriet om detta.

Om en kommun som deltar i försöket upplöses på grund av en ändring i kommunindelningen enligt kommunindelningslagen (1698/2009), fortsätter försöket i den kommun som bildas som följd av ändringen om den inte skriftligen underrättat ministeriet om att den lösgör sig från försöket. Om en kommun som deltar i försöket inrättar ett samarbetsområde som avses i 5 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) kan försöket fortsätta inom samarbetsområdet. Då ska samarbetsområdet underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att försöket fortsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

RP 304/2010
ShUB 46/2010
RSv 262/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.