1308/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog och om anmälan om anläggande av plantbestånd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 4 mom. och 14 a § 3 mom. i skogslagen (1093/1996) sådana de lyder i lag 822/2010:

1 §
Anmälan om användning av skog

I den anmälan om användning av skog som avses i 14 § i skogslagen skall ges följande uppgifter:

1) namnet på markägaren eller innehavaren av besittningsrätt eller någon annan särskild rättighet samt deras kontaktuppgifter,

2) namnet på innehavaren av avverkningsrätten och hans kontaktuppgifter, ifall avverkningsrätten har överlåtits innan anmälan görs,

3) fastighetens namn och registernummer eller fastighetsbeteckning samt den kommun och by där fastigheten är belägen,

4) åtgärdsområdets läge med tillräcklig noggrannhet på en karta eller uttryckt i koordinater samt de enskilda skogsbeståndens arealer,

5) syftet med avverkningen av de enskilda skogsbestånden enligt 5 § eller 5 a § eller 6 § 1 mom. skogslagen och i fråga om avverkning enligt 6 § 1 mom. en utredning om objektets särskilda karaktär och det avverkningssätt som den förutsätter,

6) vid förnyelseavverkning beträffande de enskilda skogsbestånden växtplatsens beskaffenhet, trädbeståndets medeldiameter, ålder eller utvecklingsklass, en utredning om huruvida förnyelsesättet är naturlig förnyelse, sådd eller plantering, det huvudsakliga trädslaget vid förnyelsen samt markberedningsmetoden,

7) när skogsbruksmark tas i annat bruk enligt 3 § skogslagen uppgifter om det nya användningsslaget och huruvida en myndighet har beviljat tillstånd till ändring av användningsslaget,

8) huruvida det är fråga om ett skyddsskogsområde enligt 12 § skogslagen eller om ett skyddsområde enligt 13 § i nämnda lag,

9) när skogsbehandlingen gäller livsmiljöer som nämns i 10 § 2 och 3 mom. skogslagen vilken slags livsmiljö det är fråga om, en förteckning över de planerade skogsbruksåtgärderna, såsom avverkning, dikning, byggande av skogsväg, markberedning och gödsling, samt en utredning om hur bevarandet av livsmiljöernas särdrag beaktas i de planerade åtgärderna,

10) namn och kontaktinformation i fråga om den som har gjort anmälan om användning av skog.

I anmälan om användning av skog kan ingå uppgifter om hur man avser att i samband med den planerade åtgärden trygga allmänna förutsättningar för bevarandet av livsmiljöer som är utmärkande för skogarnas biologiska mångfald även på andra ställen än de områden som avses i 10 § 2 och 3 mom. skogslagen.

2 §
Anmälan om anläggande av plantbestånd

I den anmälan om anläggande av plantbestånd som avses i 14 a § 1 mom. i skogslagen skall ges följande uppgifter:

1) namnet på markägaren eller innehavaren av besittningsrätt eller någon annan särskild rättighet samt deras kontaktuppgifter,

2) fastighetens namn och registernummer eller fastighetsbeteckning samt den kommun och by där fastigheten är belägen,

3) åtgärdsområdets läge med tillräcklig noggrannhet på en karta eller uttryckt i koordinater samt de enskilda skogsbeståndens arealer,

4) beträffande varje figur åtgärdsområdets areal samt om förnyelsesättet är naturlig förnyelse, sådd eller plantering, förnyelseträdslag samt vilken markberedningsmetod som använts,

5) namn och kontaktinformation i fråga om den som har gjort anmälan om anläggande av plantbestånd.

Till den del de uppgifter som avses i 1 mom. framgår av den anmälan om användning av skog som har gjort till skogscentralen, kan det i anmälan om anläggande av plantbestånd hänvisas till nämnda anmälan.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Forstrådet
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.