1305/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner (1423/2006) 2 och 3 § som följer:

2 §

Det underskott eller överskott som föranleds av den särskilda mortalitetsgrunden och som avses i 5 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) beaktas när pensionsanstalternas kostnader för ålderspensioner enligt 179 § 1 mom. 1, 2 och 10 punkten i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. 1, 2 och 9 punkten i lagen om sjömanspensioner bestäms i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de ålderspensioner som utbetalas som engångsbelopp i samband med invalidpensioner, samt för de underskott som avses i 179 § 1 mom. 8 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsanstalterna svarar för kostnaderna enligt 179 § 1 mom. 1―5 punkten i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. 1―5 punkten i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de kostnader som nämns i 1 mom. i denna paragraf, med ett sammanlagt belopp som består av utjämningsdelarna enligt 3 § 1 mom. i denna förordning för försäkringspremierna enligt det APL-tilläggspensionsskydd som avses i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare och av den ränteavkastningsdel som avses i 3 § 2 mom. i denna förordning samt av eventuella andra poster än sådana som hänför sig till pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare. Till den del kostnaderna inte kan täckas på ovan angivet sätt svarar pensionsanstalterna för dem på det sätt som avses i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt.

3 §

Med den utjämningsdel för försäkringspremien som nämns i 2 § 2 mom. avses den del av försäkringsavgiften enligt APLtilläggspensionsskyddet som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat ska användas för täckande av sådana kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner.

Med den ränteintäktsdel som nämns i 2 § 2 mom. avses den del av de ränteintäkter som ska beräknas för fonderna för pensioner enligt det i 32 § 5 mom. i lagen om införandeav lagen om pension för arbetstagare avsedda APL-tilläggspensionsskyddet och som i enlighet med de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt eller utfärdat ska användas för täckande av sådana kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Förordningen tillämpas första gången på de kostnader som hänför sig till år 2011, i vilka även under nämnda år eller senare utbetalade pensionsposter för tidigare år inberäknas.

Helsingfors den 20 december 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.