1301/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln,näringspolitiken och företags internationalisering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning av det allmänna understöd som med stöd av moment 32.20.41 i statsbudgeten beviljas organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) statsbidragsmyndighet arbets- och näringsministeriet, och

2) sammanslutningar organisationer och andra sammanslutningar som arbets- och näringsministeriet stöder och för vilkas verksamhetskostnader allmänt understöd beviljas.

3 §
Sammanslutningar som understöds och understödets användningsändamål

Allmänt understöd kan beviljas för verksamhetskostnaderna för sammanslutningar som är registrerade i Finland och som stöder arbets- och näringsministeriets verksamhet. Sammanslutningarnas verksamhet kan inrikta sig på

1) produktion av utvecklingstjänster för små och medelstora företag samt tillhandahållande av expert-, informations- och rådgivningstjänster för små och medelstora företag,

2) produktion av sakkunnig- och rådgivningstjänster för företag inom de kreativa branscherna,

3) sakkunnig- och rådgivningstjänster som Finpro rf tillhandahåller i såväl hemlandet som utomlands,

4) verksamhet för främjande av utländska investeringar.

Allmänt understöd kan av särskilda skäl också beviljas sammanslutningar som verkar utomlands.

4 §
Godtagbara kostnader för allmänt understöd

Det allmänna understödet kan användas för

1) löner som betalas till sammanslutningarnas personal inklusive lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader,

2) kostnader för sammanslutningarnas verksamhetslokaler samt andra kostnader som är nödvändiga med tanke på verksamheten,

3) kostnader för sammanslutningarnarnas marknadsföring, reklam, rådgivning, forsknings-, informations- eller publikationsverksamhet,

4) andra med tanke på sammanslutningarnas verksamhet behövliga och nödvändiga kostnader.

5 §
Syftet med och beviljandet av allmänt understöd

Sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering kan beviljas allmänt understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations-, forsknings- och sakkunnigtjänster samt andra tjänster som främjar särskilt små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering eller genom vilka små och medelstora företags verksamhetsbetingelser förbättras både i Finland och utomlands. Allmänt understöd kan också beviljas för produktion av sakkunnig- och rådgivningstjänster för företag inom de kreativa branscherna.

Finpro rf kan beviljas allmänt understöd för att upprätthålla nätverket av exportcentraler och för produktion av andra tjänster för främjande av företags internationalisering och export, om de villkor som närmare anges i resultatavtalet, anvisningarna för det allmänna understödet och understödsbeslutet uppfylls. Finpro rf:s ovan nämnda tjänster betraktas som sådana tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avses i artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Allmänt understöd kan beviljas stiftelsen Invest in Finland för dess verksamhet för främjande av utländska investeringar och för att uppnå stiftelsens stadgeenliga syfte.

6 §
Beloppet av allmänt understöd

Det allmänna understödet kan i regel totalt uppgå till högst 75 procent av de kostnader som godkänns för understöd enligt vad som bestäms i beslutet om beviljande av allmänt understöd eller de särskilda anvisningarna om användningen av det allmänna understödet.

Understödet kan också uppgå till 50 procent eller av särskilda skäl till 100 procent, om annan finansiering inte finns att tillgå för bedrivande av organisationens eller sammanslutningens verksamhet eller om den understödda verksamheten är mer riskfylld än vanligt.

7 §
Ansökan om allmänt understöd

Ansökan om allmänt understöd ska göras före ingången av det verksamhetsår som täcks av understödet. Ansökan ska innehålla

1) sökandens kontaktuppgifter och FO-nummer,

2) en verksamhetsplan och fastställd budget för det år för vilket allmänt understöd söks,

3) en redogörelse för uppföljningen och utvärderingen av uppnåendet av målen under verksamhetsåret,

4) bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den senaste räkenskapsperioden.

8 §
Utbetalning av allmänt understöd

Det allmänna understödet kan betalas till understödstagaren till fullt belopp i förskott under verksamhetsåret enligt en särskild betalningstidtabell, om detta är nödvändigt för att den understödda verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt.

9 §
Redovisning för användningen av understödet

En redovisning för användningen av det allmänna understödet ska lämnas till statsbidragsmyndigheten.

Om det allmänna understödet till en sammanslutning som främjar utrikeshandeln, närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering överstiger 30 procent av stödtagarens totala verksamhetskostnader, ställer statsbidragsmyndigheten årligen upp specificerade resultatmål för den verksamhet för vilken understöd beviljas och ingår vid behov ett särskilt resultatavtal med organisationen eller sammanslutningen.

10 §
Inkomster och överskott

Inkomsterna av den verksamhet som täcks av det allmänna understödet beaktas vid beviljandet av allmänt understöd. Om det allmänna understödet täcker mer än hälften av de totala verksamhetskostnaderna, ska stödtagaren av det överskott som uppstår vid verksamheten betala tillbaka till statsbidragsmyndigheten en andel som motsvarar det beviljade allmänna understödet. Av det belopp som ska betalas tillbaka kan dock på ansökan högst hälften ställas till stödtagarens disposition för att användas till utveckling av verksamheten eller något annat särskilt ändamål.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2015.

På allmänt understöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Raila Kehälinna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.