1300/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som med stöd av moment 32.20.43 i statsbudgeten beviljas för företags gemensamma projekt.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd som enligt denna förordning beviljas för utställningsprojekt, exportnätverksprojekt och partnerskapsprojekt. Arbets- och näringsministeriet är statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd för andra projekt som avses i denna förordning. Om det ansökta statsunderstödets belopp överstiger 500 000 euro är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gemensamma projekt projekt som genomförs av flera företag gemensamt och som kan bestå av ett enskilt evenemang eller en tidsmässigt mer omfattande helhet med flera evenemang där minst fyra företag deltar, om inte något annat följer av projektets natur,

2) exportnätverksprojekt, exportring och partnerskapsprogram en företagsgrupps långvariga gemensamma projekt vars huvudsakliga syfte är att främja internationalisering och inleda export eller öka exporten till ett visst marknadsområde,

3) informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt strategiska spetsprojekt projekt som ökar kännedomen om finska företags produkter och tjänster i allmänhet och i vilka inga företag nödvändigtvis deltar,

4) deltagande i internationella världsutställningar Finlands deltagande i världsutställningar som erkänns eller registreras av den internationella världsutställningsorganisationen BIE.

4 §
Projekt som beviljas understöd

Statsunderstöd kan beviljas för gemensamma projekt som genomförs av finländska industri- eller serviceföretag och som förbättrar förutsättningarna för internationalisering hos små och medelstora företag som inleder export, främjar inledandet av en ny exportverksamhet eller öppnandet av ett nytt marknadsområde, ökar exporten till existerande marknadsområden, gör exportens struktur mångsidigare, främjar företags och nya innovationers inträde på marknaden eller annars främjar företags internationalisering och internationella konkurrenskraft.

En förutsättning för att statsunderstöd ska beviljas är att graden av inhemskt ursprung och förädlingsgraden är tillräckligt hög i fråga om de produkter och tjänster som de företag som deltar i ett gemensamt projekt producerar eller att projektet annars har ett tillräckligt finländskt intresse.

Statsunderstöd kan beviljas också för informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt för strategiska spetsprojekt, omfattande projekt för marknadsföring av Finland som turistdestination utomlands, omfattande företagsinitierade kulturexportprojekt och av särskilda skäl för andra projekt som främjar finländska företags internationalisering och exportverksamhet.

Statsunderstöd kan i regel beviljas ett projekt för högst ett år i sänder.

5 §
Mottagare av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas sammanslutningar som ansvarar för genomförandet av projekt och som vid gemensamma projekt kanaliserar understödet till de företag som deltar i projektet. Statsunderstöd för gemensamma projekt kan beviljas sammanslutningar som är registrerade utomlands endast om statsunderstödet kanaliseras till främjandet av finländska företags exportverksamhet och internationalisering. Statsunderstöd kan endast beviljas sammanslutningar som har dokumenterad erfarenhet av genomförandet av företags internationaliseringsprojekt.

6 §
Användning av statsunderstödet

Statsunderstödet kan användas för

1) evenemang med anknytning till främjandet av export och internationalisering såsom internationella utställningar utomlands samt företagsgruppers utlandsresor för genomförande av marknadsstudier och fact finding-resor,

2) utbildning och konsultering med anknytning till förbättrandet av företags förutsättningar för internationalisering,

3) företagens gemensamma informations- och kommunikationskampanjer som riktas till utlandet samt gemensamt ordnade besök i Finland av journalister, köpare, sakkunniga och grupper av inflytelserika personer,

4) exportnätverksprojekt, exportringar och partnerskapsprogram,

5) marknadsundersökningar som görs av utomstående parter som inte är beroende av sökanden,

6) informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt strategiska spetsprojekt,

7) deltagande i internationella världsutställningar.

7 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader kan vara sådana kostnader som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras. Som nödvändiga kostnader betraktas inte deltagande företags kostnader för egen verksamhet, frivilliga lönebikostnader eller sådana obetydliga kostnader som inte har någon väsentlig betydelse för genomförandet av projektet.

8 §
Statsunderstödets belopp

Statsunderstöd kan beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnader, om inte annat bestäms nedan. Vid gemensamma projekt kan statsunderstöd beviljas för små och medelstora företag till högst 50 procent och för andra företag till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna. I fråga om exportnätverksprojekt, exportringar och partnerskapsprogram kan statsunderstödet till små och medelstora företag uppgå till högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna.

Små och medelstora företag definieras i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Statsunderstöd kan beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna för besök av journalister och fact finding-resor samt för sådana riksomfattande och regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar eller beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis eller där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt. För täckande av kostnader för representation, mottagningar och servering kan statsunderstöd beviljas på ansökan och endast av särskilda skäl och till högst 25 procent.

Om inte något annat offentligt understöd beviljas för täckande av kostnaderna för den ansökande sammanslutningens verksamhet, kan statsunderstöd dessutom beviljas till högst 10 procent av det beviljade statsunderstödet för täckande av kostnader för den allmänna förvaltningen av projektet.

9 §
Vissa enskilda kostnadsposter

De gemensamma projekten kan innehålla enskilda kostnadsposter för vilka understödet kan överstiga de procentandelar som nämns i 7 §, om detta är nödvändigt och motiverat med tanke på uppnåendet av målen för statsunderstödet.

10 §
Inkomster av gemensamma projekt

De inkomster som fås av gemensamma projekt beaktas som avdrag innan det slutliga beloppet av understöd fastställs. De skäliga arvoden för projektarrangemang eller motsvarande arvoden som förvaltaren av ett gemensamt projekt tar ut av de deltagande företagen är inte sådana inkomster av gemensamma projekt som avses här.

11 §
Ansökan om statsunderstöd

Ansökan om statsunderstöd ska göras hos statsbidragsmyndigheten i god tid innan projektet inleds eller sätts i gång. Ansökan ska innehålla

1) uppgifter om sökanden,

2) utredningar över utvecklingsutsikterna för exporten inom sektorn eller företagsgruppen i fråga eller, i fråga om omfattande projekt, den internationella affärsverksamheten,

3) målen för och beskrivning av det gemensamma projektet,

4) uppgifter om de företag som deltar i ett gemensamt projekt om detta på grund av projektets natur är möjligt i ansökningsskedet,

5) evenemangsbunden kostnadskalkyl över varje enskilt projekt som omfattas av ansökan och i fråga om långvariga projekt en verksamhetsplan,

6) utredningar över uppföljningen och utvärderingen av hur målen för projektet uppnåtts.

Till ansökan ska bifogas sökandens bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden, verksamhetsberättelse, handelsregisterutdrag samt på begäran en utredning om att sökanden är antecknad i förskottsuppbördsregistret och intyg över sökandens skatteskuld.

Vid behov ska i ansökan dessutom finnas en utredning om understödets effekter på konkurrensen.

Ansökan om förlängning av användningstiden för statsunderstödet och om andra innehållsmässiga ändringar som gäller användningen av understödet ska inlämnas inom den tidsfrist som i understödsbeslutet bestämts för lämnande av statsunderstödsutredning.

12 §
Långvariga projekt

Vid långvariga gemensamma projekt som består av flera enskilda evenemang ska en kostnadskalkyl för varje evenemang och en förteckning över de företag som deltar i evenemangen tillställas statsbidragsmyndigheten innan respektive evenemang börjar.

13 §
Utbetalning av statsunderstöd

Det slutliga beloppet av statsunderstöd fastställs och betalas till statsunderstödstagaren på grundval av de uppkomna betalda godtagbara kostnaderna efter det att en godtagbar redovisning för understödets användning enligt 14 § har lagts fram för statsbidragsmyndigheten.

Vid långvariga eller omfattande projekt kan av grundand anledning, eller om genomförandet av projektet annars skulle äventyras, av det beviljade statsunderstödet på ansökan betalas i förskott 50 procent när projektet inleds och 30 procent när hälften av projektet har genomförts. Om betalningen av förskott grundar sig på förbindelse att betala betydande summor i förskott eller andra motsvarande poster kan det belopp som betalas i förskott vid inledningen av projektet vara högre, dock högst 80 procent av det beviljade statsunderstödet.

14 §
Redovisning för användningen av understödet

Statsunderstödstagaren ska inom sex månader från det att den användningstid för understödet som anges i beslutet har löpt ut tillställa statsbidragsmyndigheten en redovisning för hur statsunderstödet har använts. Redovisningen ska innehålla

1) en redogörelse för genomförandet av projektet jämfört med det planerade projektet,

2) redovisningar för projektets faktiska utgifter och inkomster vid långvariga projekt ska inkomsterna och utgifterna specificeras för varje enskilt evenemang,

3) ett revisorsutlåtande, om inte annat bestäms i beslutet,

4) en bedömning av projektets resultat och effekt.

Statsunderstödstagaren ska på begäran lämna statsbidragsmyndigheten också andra uppgifter med anknytning till genomförandet och uppföljningen av projektet och till användningen av statsunderstödet.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och är i kraft till och med den 31 december 2015.

På understöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Raila Kehälinna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.