1299/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa paragrafer sådana de lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer och sådana prestationer av meteorologiska institutet som prissätts på företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka meteorologiska institutet tar ut en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) specialtjänster, som ges för att upprätthålla försvarsberedskapen,

2) obligatoriska eller rekommenderade vädertjänster för luftfart som baserar sig på konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949), samt

3) utredningar och utlåtanden, som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som medför mer än obetydliga kostnader.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Andra prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som meteorologiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) väder-, klimat- och havstjänstprestationer, som görs på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar, som görs på beställning,

3) observations- och mätningsprestationer, som görs eller ges på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst med undantag av observationsprestationer som enligt internationell praxis och definition av meteorologiska världsorganisationen som lyder under FN ska distribueras gratis,

4) användning av lokaler som meteorologiska institutet besitter,

5) kopiering, annan avskrift och sändande av handlingar, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

6) andra specialtjänster och prestationer, som kunderna beställer eller som står till buds för kunder.

Meteorologiska institutet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till utgången av 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Förvaltningsdirektör
Päivi Viippola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.