1293/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken är

1) utlåtanden av språknämnderna,

2) utlåtanden och utredningar som gäller språkvård och namnvård, om de främjar det allmänna språkbruket och om syftet inte är att uppnå företagsekonomisk vinst med den produkt som utlåtandena och utredningarna gäller,

3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsatsen är liten,

4) användning av material i forskningssyfte i arkiv och via datakommunikation,

5) lokallån ur bibliotekets egna samlingar, användning av samlingar i forskningscentralens lokaler och användning av förteckningar, samt

6) på ömsesidighet baserade fjärrtjänster till utlandet i fråga om finsk-ugrisk litteratur.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För fjärrtjänster till statliga, kommunala och statsunderstödda institutioners bibliotek uppbärs försändelsekostnaderna och en avgift motsvarande de avgifter som betalats till tredje part med anledning av prestationen.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som forskingscentralen tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är bl.a.

1) utbildning, konsultation och beställda undersökningar,

2) granskning av språkdräkt och namn i publikationer,

3) andra utlåtanden och utredningar än sådana som avses i 1 §,

4) informationssökning och annan informationstjänst,

5) andra fjärrlån än sådana som avses i 1 och 2 §,

6) annan överlåtelse av material i kopierad form än sådan som avses i 2 mom., samt

7) upplåtande av lokaler till utomstående. Forskningscentralen för de inhemska språken beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Övriga prestationer

Forsknings- och ordbokspublikationer är sådana prestationer enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka publicerings- och distributionskostnaderna uppbärs.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till den 31 december 2013.

Helsingfors den 16 december 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.