1279/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om leksakers säkerhet (287/1997) 15 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 34 §,

sådana de lyder, 15 § 1 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom. och 25 § 1 mom. i lag 1221/2009 samt 34 § delvis ändrad i lag 1221/2009, som följer:

15 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på mekaniska och fysikaliska egenskaper, om de uppfyller kraven på leksakers mekaniska och fysikaliska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.


20 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på antändningsegenskaper, om de uppfyller kraven på antändningsegenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.


22 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på kemiska egenskaper om de uppfyller kraven på kemiska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.


25 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på elektriska egenskaper om de uppfyller kraven på elektriska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.


34 §

Om det med tanke på hälsan är behövligt, ska information ges om de risker som användningen av en leksak medför och om hur risken kan avvärjas. Detta gäller i synnerhet leksaker som kan medföra risker för barn som är under tre år. Leksakerna ska anses uppfylla kraven i denna lag beträffande märkning av åldersgränser om de uppfyller kraven på märkning av åldersgränser i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

Vid behov ska en minimiålder för den som använder leksaken uppges eller en rekommendation ges om att leksaken ska användas endast under uppsikt av den person som ser till barnet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.